Felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely,

F Fekvő rézsűs lapvízmérce: a függőlegessel meghatározott szöget bezáró felületre elhelyezett lapvízmérce. Felszálló cső akna : az úszós regisztráló vízmércének az a része, amelyben az úszó a vízállástól függően le-fel mozog.

Felszín alatti víz: A földfelszín alatt, a talajban és a kőzetekben levő víz. A víztározó képződmény szempontjából: van talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz, parti szűrésű víz. A víz eredete szempontjából van vadózus víz, fosszilis víz, juvenilis víz. Felszíni víz: A szárazföld felszínén lévő víz. Felszíni vízbevétel: Az a közvetlenül csapadékhullásból származó vízmennyiség, amely egy adott időszak során a vízszintes felszínen folyékony halmazállapotban megjelenik.

Felszín közeli víz: A talajvíz, a parti szűrésű víz és a talajnedvesség együttes megnevezése. Figyelőkút: Szűrözött fúrt kút, felszín alatti vízek vízrajzi elemeinek rendszeres mérésére.

Related Content

Folyókilométer: A vízfolyás torkolatától mint kiindulási ponttól a középvonalban mért kilométertávolság Fakadó víz: Magasabb felszínű víztérből az alacsonyabb terepre szivárgó járatokon át, anyagkimosás nélkül feltörő víz, oldal hegyi találkozó a nyomás tovaterjedése által fölemelt talajvíz.

A külső víz és a fakadó víz hőmérsékletének azonossága átszivárgásra, míg különbözősége talajvízszint-emelkedésre utal. Árhullámok gyakori kísérő jelensége, de a magas vezetésű öntözőcsatornák és duzzasztott folyó szakaszok környezetében is gyakran előfordul. Felvízszint: A vízlépcső vagy zsilip által felduzzasztott vízszintnek a magassága abban a távolságban, amelyben a vízlépcső vagy zsilip vízszint módosító hatása már éppen nem érvényesül. Fejkarózás: A hullámveréstől megtámadott töltésrézsű védelmére szolgáló módszer.

Az elhabolt homlokfal előtt cm-re levert árvízvédelmi karók mögé tíz centiméteres vastagságban rőzsét, mögé pedig nedves szalmát gyömöszölnek. A védőfal egy méter magasságig is növelhető. Folyamkilométer, folyókilométer: A folyam vagy a folyó középvonalán a torkolattól - mint kiindulási ponttól - a vízfolyással ellentétes irányban mért távolság Rövidítése: fkm Forrás: A talaj- a karszt- valamint a rétegvizek természetes felszínre bukkanása. A források mind összeálló kőzetből, mind laza üledékből eredhetnek.

A felszínre törés lehet medence jellegű, hasadékból fakadó, de felszínre kerülhet hosszú szakaszon, réteghatár mentén. A források működését éghajlati változások, felszíni és tektonikus erők határozzák meg, s egyre nagyobb szerepet kap az emberi tevékenység. A források felszínre törésénél a közepes hézagtérfogatú, térfogatállandó, laza üledékes, azaz a jó vízáteresztő kőzeteknek fontos szerepe van.

Függély: A meder-keresztszelvénynek az a függőlegese, amelynek meghatározott pontjaiban a mérést vagy mintavételt végzik. Függély középsebesség: A függély keresztszelvényre merőleges sebesség-elosztási ábrájának területkiegyenlítő vonalához tartozó sebesség. G Gázló: Gázló a folyó azon szakaszán kerül bejelentésre, ahol a hajókötelékekkel történő biztonságos áthaladáshoz szükséges minimális szélesség nem biztosítható.

Gázlómélység: A gázlónak minősülő mederszakasz jellemzőitől függően a jelzés a gázló teljes szélességére vagy jól elhatárolható mélyebb meder esetében a teljes szélességre és az elhatárolt nagyobb mélységű részre piros-zöld úszó mellett középen határozza meg a vízmélységet.

A gázlónak minősülő mederszakaszon akkor kerül mélyebb mederrész jelzésre, ha annak szélessége hajózási kisvízszintnél, illetve azt meghaladó vízállásnál legalább 50 m, hajózási kisvízszint alatti vízállásnál legalább 30 m. A két mélységértékkel jelzett gázlók esetében a mélyebb terület szélességével és annak viszonyítási vonalával kerül meghatározásra pl. Görgetetett hordalék: A folyóvízben lévő szilárd anyagnak az a része, amelyet a víz a meder fenekén görgetve, csúsztatva, ugráltatva magával sodor.

GY Gyakoriság: Valamely vízrajzi elem idősorából a megadott értékközbe eső adatok száma a darabszámban vagy b a vizsgált összes adat százalékában megadva. Gyakorisági ábra: olyan ábra, amelyről leolvasható, hogy valamely vízrajzi elem értéke a vizsgált időszakban a hányszor vagy b a vizsgált összes adat hány százalékában esett valamely megadott értékközbe.

Gyógyvíz: olyan ásványvíz, amelynek bizonyítottan gyógyhatása van és felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely felhasználásának engedélyezése külön jogszabályok szerint történik.

Magyarország Parlamentje számára

H Halobitas: a vízgyűjtő terület és a meder tulajdonságai által meghatározott, valamint a mesterséges bevezetések által befolyásolt, szervetlen kémiai tulajdonságok összessége. Határérték: a környezeti elemekben megengedhető, illetve eltűrt szennyezőanyag koncentrációk.

A határértékek megállapítását befolyásolják a társadalmi, a gazdasági és a környezetvédelmi körülmények. Havária: az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet. Helyi vízkárelhárítás: Károsan sok vagy károsan kevés víz elleni, helyi jellegű, esetleg ideiglenes művekkel is megoldható szervezett tevékenység. A helyi vízkárelhárítás művei lehetnek a folyók hullámterében lévő nyári gátak, a kisvízfolyások melletti töltések, települések körgátjai, a belterületi vízrendezés létesítményei stb.

A helyi vízkárelhárítás megelőzésre, ill. Hidrológia: A természetben előforduló vizek megjelenési formáival, okozati összefüggéseivel, mennyiségi értékelésével és állandó körforgásának törvényeivel foglalkozó tudományág Hidraulika: a víz nyugalmi és mozgási állapotainak tanulmányozásával, törvényszerűségeinek leírásával, e törvények gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. A következő részekre osztható. Hidraulika - Hidrosztatika: a nyugalomban lévő csapadékok egyensúlyával és a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik.

Hidraulika - Hidrodinamika: a folyadékok mozgásának törvényszerűségeit vizsgálja, a mozgást létrehozó erőhatások figyelembevételével. Hidrogeológia: A földtani képződmények és az azokban lévő víz kölcsönhatásaival, valamint a felszín alatti vizek mozgásával, fizikai és kémiai sajátságaival foglalkozó tudomány.

Main navigation

Magyarországon és a közép-európai országok többségében? A hidrológiai év a természetes vízkészlet felhalmozódási időszakát jelenti téli félévből november 1-től április ig és a vízkészletek fokozatos csökkenésének időszakát magában foglaló nyári félévből május 1-től október ig áll. A felhalmozódás és a készletcsökkenés időszakának kezdete valójában területről-területre és évről- évre változik. Ezek az időpontok nagy kiterjedésű területek és hosszú időszakok átlagos viszonyai alapján megállapodásszerűen kiválasztott értékek.

Vízrajzi fogalomtár - Országos Vízügyi Főigazgatóság

Hidrometeorológia: A légköri jelenségek víztani hatásával foglalkozó tudomány. A meteorológia és a hidrológia határtudománya, amely alkalmazás szempontjából hidrológiai, megfigyelés és elemzés szempontjából viszont főként meteorológiai tevékenység.

Hó-víztartalom: Valamely területen található hórétegben tárolódó víz mennyisége. Holtág: A folyónak olyan mellékága, amely a főmederrel nem vagy csak egyik végén függ össze, és vize nem vagy csak időszakosan keveredik élővízzel. Hordalékhozam: Valamely keresztszelvényen a meghatározott időegység alatt áthaladó lebegtetett, illetőleg görgetett hordalék mennyisége.

Hordaléktöménység: Valamely víztérfogatban lévő lebegtetett, illetve görgetett hordalék tömegének és a víztérfogatnak a hányadosa. A hótakaró kritikus sűrűsége kg6m3 között változik. A további olvadásból esőből származó vízmennyiséget a hótakaró már nem képes tárolni és megkezdődik a lefolyás.

A hótakaró sűrűsége akkor a legnagyobb kb. Hó-víz egyenérték: a hótakaróban tárolt, vízoszlop mm-ben kifejezett vízmennyiség. Azonos a hótakaró elolvasztása eredményként kapott vízréteg mm-ben kifejezett vastagságával. Hullámtér: A folyók partélei és az árvízvédelmi töltések közötti - vagy ahol töltések nincsenek, a magaspartok közötti - terület. Hullámverés: A folyókon, csatornákon, tavakon a szél vagy mesterséges beavatkozás hajózás által keltett hullámoknak a partot vagy a töltés részűjét érő ütő, súlyosabb esetben romboló hatása.

A hullámverés következménye a szél erősségével, a víz mélységével és a víztükör szélességével arányos elhabolás lehet. I Ideiglenes védmű: A védekezés felkészülési vagy végrehajtási időszakában épített mű: nyúlgát, jászolgát, megtámasztó vagy buzgárt hatástalanító homokzsák építmény, hullámzást és elhabolást csillapító rőzseművek, ideiglenes terelő- és körtöltések, töltésszakadást ideiglenes elzáró létesítmények.

Integrált vízgazdálkodás: A vízgyűjtőn folytatott tevékenységek, azok vízigényének a vízkészletekkel és a hidrológiai folyamatokkal történő összehangolása térben és időben.

Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon | HRW

Az integrált vízgazdálkodás legfontosabb eszköze a feltáró, elemző tervezés. Az árvízvédelmi töltés koronája feletti 80 cm-nél magasabb vízszint várható tartása, illetve csatornák, vízfolyások elzárása esetén használják. A jászolgát szélessége nagyjából magasságával azonos.

Palló helyett deszkát vagy rőzsét is lehet alkalmazni. Jégvastagság: az álló jég vagy a beállt jégtorlasz teteje és alja közötti, jellemző méret. K Karsztvíz-bázis: Olyan vízbázis, amelynek vízkészlete a karsztosodott kőzetek mészkő, dolomit pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben helyezkedik el. Katré: A szél és a hullámverés, illetve árvíz hatására a felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely part menti vízfelületeken összeverődött növényi eredetű törmelékanyag, uszadék faforgács, gallyak, fű, szalma, stb.

Úszó keretekkel felfogva és összegyűjtve, árvízvédekezésénél a hullámverés csillapítására is használják.

felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely

Kitelepítés, kimenekítés: A polgári védelemről szóló Törvény Az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása. Felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely A meder keresztszelvényben lefolyt vízhozam és a folyásirányra merőleges keresztszelvény nedvesített területének a hányadosa Kút: Felszín alatti víz termelésére vagy megfigyelésére szolgáló függőleges akna vagy cső.

Kiképzése szerint sok fajtája van. L Lapvízmérce: a vízmércelap rögzítésére szolgáló építmény, amely egy vagy több, álló vagy fekvő vízmérce tagból áll. Lebegtetett hordalék: A vízben lévő szilárd anyagnak az a része, amely a víz turbulenciája illetőleg a Brown-mozgás hatására nem rakódik le a mederfenékre Lépcső tag: a lépcsőfokok olyan sorozata, amelynél az egymást követő fokok távolsága azonos. Lefolyás ciklikus ingadozása: A vízhozam változása bővizű és kisvizű időszakok szezonális váltakozása formájában.

Az ingadozás évenkénti törvényszerűséget követ, azonban az egyes szakaszok időpontja, tartama, valamint vízbősége véletlenszerűen alakul.

felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely

Ezeket az ismétlődés ismert periodikusságának alapján sem lehet előre látni. A bizonyos időszakonként törvényszerűen ismétlődő kisvizű és bővizű évcsoportok vízhozamának ingadozása tiszta alakban sok éves távlatban nem követhető. Lefolyás nélküli terület: Folyók vagy tavak vízgyűjtőjének részterülete, amelyről felszíni víz formájában víz nem folyik le.

Különösen a sík és bemélyedésekkel tagolt vidékek folyóinak vízgyűjtőin fordul elő. Az itt összegyűlő vízmennyiség nagyobb részben elpárolog, kisebb részben pedig a talajvizet táplálja. A lefolyás nélküli terület kiterjedése az év vízbőségének függvényében változhat, csapadékban gazdag időszakokban csökken, csapadékban szegény időszakokban növekszik. Karsztos és erősen repedezett kőzetű vidékeken is előfordulhat. Léghőmérséklet: Az a hőmérséklet, amelyet valamely helyen, a szabad levegőn közvetlen napsugárzástól védett hőmérő jelez.

Légköri víz: A légkörben lebegő, illetőleg mozgó folyékony vagy szilárd vízrészecskék halmaza. Legnagyobb víz LNV : A vízmércén a vizsgált évig bezárólag előfordult legmagasabb vízállás.

Main navigation - Mobile

Előfordulásának napja esetleg órája is lényeges adat. Jele LNV. Külön tartjuk nyílván a jeges és jégmentes értékeit. Lokalizálás I: A víz kártétele elleni védekezésnek az a formája, amely a károkat meghatározott területre igyekszik korlátozni.

felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely

Különösen fontos a lokalizálás árvízvédelmi töltések átszakadása esetén, de lokalizálásra van szükség a belvízvédekezésben a víz visszatartásakor is. A lokalizálás előre megtervezett és kiépített művek pl. Lokalizáló gátak segítségével vagy ideiglenes jellegű létesítményekkel érhető el. A lokalizálás szempontjából nemcsak vízügyi létesítmények, hanem utak, vasutak vagy természetes terepvonulatok török kultúra know figyelembe veendők.

Beatrice Aska Tanács soros elnöke. December i ülésén az Európai Tanács elfogad egy új, öt évre szóló programot a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés térségére vonatkozóan. A program célja, hogy felváltsa a óta érvényben lévő Hágai Programot.

Lokalizálás II: A mentett ártérbe kiterült víz szétáradásának s további károkozásának megakadályozása a meglévő - vagy szükség szerint létrehozott terepalakulatokkal, töltésekkel. Lokalizációs terv: A mentesített területre betörő árvíz késleltetési, terelési, lokalizációs töltésekkel való feltartásának lehetőségeit és feladatait összefoglaló terv. Lokalizációs töltés: Az árvízvédelmi öblözeten belüli természetes terepalakulatokat összekötő, a kitörő vizek tervszerű korlátozására és terelésére alkalmas földmű.

M Magassági biztonság: Az árvízvédelmi töltés találkozó ember altkirch alkalmas koronaszintje és a mindenkori folyó-vízszint esetleg valamely mértékadó árvízszint közötti magasságkülönbség. Magaspart I: A legnagyobb víz LNV fölé érő, tehát a hullámteret természetes módon határoló partalakulat.

Magaspart II: A magaspart az észlelet legnagyobb vízszintnél -vagy a mértékadó árvízszintnél - az előírt biztonsággal magasabb, a nyílt árteret természetes módon határoló partalakulat. Magasparti védvonal: Árvízvédelemre kiépített folyók magaspartjain az esetleges rendkívüli magasságú árvizek elleni védekezés céljára szabadon tartott, az árvízvédelmi védvonalban beilleszthető területsáv.

Másodrendű árvízvédelmi mű: Mentesített területen létesített, jogszabályokkal másodrendűvé nyilvánított, lokalizációs szerepet ellátó árvízvédelmi mű. Meder: A vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a vízrendszeresen elborít.

Mederteltség: A pillanatnyi vízállásnak a vízjáték százalékában kifejezett értéke. Megfigyelés: Valamely változékony vízrajzi elemnek, jelenségnek és környezetének előírás szerint történő megnézése vizuális érzékelésemegállapítás leszűrése és feljegyzése.

A megfigyelés eredménye lehet számszerű pl. Komplex tevékenység, amellyel a talajok termőképességének megóvása, illetve javítása biztosítható. Alapjaiban egyrészt agronómiai és agrotechnikai, másrészt műszaki tevékenységet tartalmaz. Mérés: Valamely vízrajzi elem mérőszámának mérőeszköz alkalmazásával történő meghatározása és feljegyzése vagy önműködő rögzítése. Mentesített ártér: Az ártérnek az elöntéstől árvízvédelmi gátakkal védett része.

Mértékadó árvízszint MÁSZ : Az a vízállás, amely - vagy a nála alacsonyabbak - ellen felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely kívánunk. Ennek alapján választják meg, jelölik ki az árvízvédelmi művek magassági mérete. Régebben mindig a korábban előfordult legmagasabb - illetve azt további biztonsági szinttel megemelt - vízállást felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely el mértékadónak.

Árvízvédelmi vonalainkat azóta úgy fejlesztették, hogy a fővédvonalak az átlagosan évenként, a városok és ipartelepek védvonalai legalább az átlagos évenként, felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely különleges magas árvízvédelmi biztonságot igénylő területek Budapest, Győr, Szeged stb. Az érvényes mértékadó árvízszinteket a vonatkozó utasítások mellékleteként táblázatokba foglalják.

Mércejavító függvény: Felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely lapvízmércén végezhető leolvasás és a lapmérce adott beosztásához tartozó rendszeres hibája közötti összefüggés. Mezőgazdasági célú vízgazdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló vízhasznosítási és vízkár-elhárítási tevékenység, a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és közcélú vízilétesítményekkel összefüggő feladatok, valamint a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével.

Monitoring: Valamely környezeti elem pl. Műszer hitelesítés: Olyan kalibrálás, amelynek eredményét, idevágó jogszabály alapján, minden érdekelt köteles elfogadni. Műszer kalibrálás: A műszer használatához szüksége mérések elvégzése, és a mérési eredményekből a mérendő mennyiség és a műszer által közvetlenül szolgáltatott adat közötti összefüggés meghatározása. N Null-pont: A megfigyelő állomás kijelölt, tartósan változatlan magasságú pontja, amelynek mint viszonyítási pontnak- a szintjéről mérik rendszeresen felülvizsgálati ülés holnap mondjuk hely vízállást.

A kijelölt pont lehet a vízmérce 0 osztása, a kút pereme vagy a kútakna teteje. Magyarországon a null-pont magasságát a Balti tenger középvízszintjéhez képest adják meg. Nyárigát: A fő védvonalnál alacsonyabb, korlátozott védképességű hullámtéri töltés, amely leginkább a kisebb nyári árvizek ellen a mezőgazdasági termelés számára nyújt védelmet.

Érdekeshozzászólások