Ismerősök tübinger hét levél, Székely András Bertalan Istennel, A Hazáért

ismerősök tübinger hét levél

Ismerősök tübinger hét levél három hónapja vívódom a feladattal, hogy írjak róla. A szállásterüle- tünk keleti végvárán immár állandó lakosként őrködő Halász Péter szívé- ből pattant ki az amúgy kézenfekvőnek tűnő ötlet, hogy épp én írjak nek- rológot róla.

Sír a lelkem, nehéz fölfogni, hogy elment. De kutyakötelességem igent mondani. Ott a helye a következő lapszámunkban.

Но Хейл продолжал приближаться. Когда он был уже почти рядом, Сьюзан поняла, что должна действовать.

Hetek óta az íróasztalomon összegyűjtve közel másfél tucat könyve, több róla szóló írás és a könyörtelen gyászjelentés, amely szerint Előre is elnézést kérek az olvasótól, ha képtelen leszek szenvtelen, tárgyilagos hangon szólni róla, akinek a halálát nem csupán a család, hanem az egyetemes magyar szellemi élet pótolhatatlan veszteségének tartom, s tartjuk igen sokan a Kárpát-medencében.

Bizonyíték erre a hamvasztás utáni búcsúz- tatásán, a budai Víziváros Szent Anna templomában megjelent barátok, tisztelők ismerősök tübinger hét levél sora, akik több határt átlépve érezték a szükségét, hogy egy szál virággal leróják a kegyeletüket a derűt sugárzó, mosolygós képe előtt.

A szeretet és a nagyrabecsülés sugárzott a gyászbeszédekből, a hazai és délvidéki sajtóban megjelent emlékezésekből, utóbb pedig a Magyar Írószövetség, az Arany János Alapítvány és a Kortárs szerkesztő- sége áprilisi emlékestjén elhangzott, sokoldalú méltatásokból.

Az előttem lévő könyvek közül időrendben az első dedikáció ismerősök tübinger hét levél a Beszélgetések írókkal köteté — épp harminc éves, Az utolsó pedig Pedig ő már akkor búcsúzott a szeretteitől, a tanítványaitól, az olvasóitól.

Welcome to Scribd!

A Scott kapitány utolsó feljegyzését az évtizedek óta tervezett Ottlik-monográfia érzett elmaradása okán állította össze a róla szóló írása- iból, a levelezésükből — utóbbiak egyikében, kedves szövegkörnyezetben jómagamat is említve… A széttagolt ország című, egyidejűleg megkapott, K 13 L szinte imakönyv nagyságú olvasmány pedig nemcsak a barátainak, hanem valójában az egész nemzetnek szóló búcsúzás, a bajainkat nevén nevező, addig kiadatlan kéziratainak a foglalata.

Pályakezdésekor még éltek azok, akinek a hozzátartozóit — a becslések szerint akár 40 ezer lelket is meghaladóan — állati módon, büntetlenül és máig bevallatlanul Tito par- tizánjai betekenis flört. Mégis szá- munkra máig sajgó seb az Hornyik Miklós sokkal több volt, mint irodalomtörténész, kritikus, újság- író, sajtótörténész. Évtizedek óta mércének és megfellebbezhetetlen tekin- télynek számított a nemzeti oldalon, súlya volt a szavainak, az értékítéle- teinek.

Uploaded by

Széleskörű és imponáló műveltsége, a régi és új, valamint az egye­temes magyar irodalomban ismerősök tübinger hét levél kultúrában való kivételes jártassága, egyenes jelleme, etikus, megvesztegethetetlen kiállása az igazság mellett, kamerun egyetlen találkozó megdönthetetlennek tűnő kánonok érvekkel, tényekkel alátámasztott mellőzése, a saját, szuverén értékrend kialakítása alapján vált naggyá.

A középiskolát és az egyetem magyar szakát szülővárosában, Újvidéken végezte. Újságírói, szerkesztői munkájának első színhelye az egyetlen délvidéki napilap, a Magyar Szó. Ezt követően a Képes Ifjúság hetilap főszerkesztője volt hat esztendőn át, ig. Az Újvidéki Televízió ma- gyar szerkesztőségében majd egy évtizedet dolgozott két részletben, utóbb, mint a kulturális műsorok szerkesztője. A délszláv háború kitörésekor, megelőzendő az épp hogy csak nagykorú Csongor fia s a saját maga katonai behívóparancsát, áttelepült minden magyarok fővárosába.

Itt Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetsége el- nökeként megbízta egy új hetilap indításával.

Írásba foglalt vágyak és imák

Hornyik Miklós azonban mindenekelőtt kultúrember, tudós és vér- beli irodalmár volt. Egy sok szempontból retardált korszak, a kisebbsé- gi létbe szakadt délvidéki magyar közösség két világháború közötti két évtizedében jó érzékkel föllelte azt a területet, amely ismerősök tübinger hét levél nagyot, heroikusat és maradandót teremteni, ez pedig az újságírás.

Az ókori Kelet és Egyiptom - kötetlenül és tudományosan Igazából kicsit csodálkozunk is, hogy eddig ilyet magyarul még nem írtak, legalábbis legjobb tudomásunk szerint. Ha kedvünk van rá és időnk engedi, a híreken, ill. Néha kitekintünk az általában vett régészet, ókortudomány vagy épp tudománypolitika világába is. A híreket illetően igyekszünk forrásainkat minél tágabb körben begyűjteni, kollégáinknak azonban bizonyára nem egy hír már ismerős lesz.

A Délbácska című napilap általa megírt története sokak szerint a legalaposabb és legélvezetesebb sajtóelemzés, amely ebben a műfajban megszületett. Másik sajtóhistóriai nagytanulmánya a Reggeli Újság napilap irodalmi mellékletének, a Mi Irodalmunknak a három esztendejét: az közötti időszakot dolgozza föl. E két önálló monográfiáját és az általa válogatott és utószóval ellátott Jugoszláviai magyar művelődéstörténetet kötetenként adta közre az újvidéki Hunga­ rológiai Intézet. Az azóta sokat emlegetett, több kiadást megért Beszélgetések írókkal könyve azon televíziós nagyinterjúit tartalmazza, amelyeket a korabeli magyarországi irodalom nagy öregjeivel — Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézával, Füst Milánnal, Déry Tiborral, Pilinszky Jánossal és másokkal — készített.

Ezek a beszélgeté- sek oly tartalommal és felfogásban történtek, amelyek Kádár és Aczél K 15 L Magyarországán elképzelhetetlenek lettek volna a hatvanas években. Hornyik a felkészültsége révén már akkor egyenrangú partnere tudott lenni irodalmunk legnagyobbjainak. Délvidéki és egyetemes magyar irodalomkritikáit, literatúratörténeti esszéit Szabálytalan napló, majd Titokfejtők címmel jelentette meg, az előzőként említett kötettel együtt az újvidéki Forum az as évtizedben.

Az irónia, a humor átlengte az egész egyéniségét.

ismerkedés marktredwitz

Nem csupán válo- gatást szerkesztett a bácskai, bánsági száraz humor írásaiból, írt és szer­kesztett szatirikus kabarét az Újvidéki Színház számára, hanem a legnagyobb sikerű, öt! Az alcímében balkáni néprajzi kalauzként aposztrofált könyv nemzet-karakterológiai, művelődés- és politikatörténeti, aktuál- politikai szatírák füzére, hiv társkereső az abszurd határát súrolják — nem vé- letlenül, hisz az oldalain átfúj már a küszöbön álló polgárháború szele.

E szarkazmus, egyben derűlátás tudta átsegíteni a szerzőt az életútja nehéz időszakain, az ellene irányuló áskálódásokban sem szűkölködő helyzetein, évein is.

Előszó és bevezetés Ez a dolgozat témáját és megfigyeléseit illetően nem előzmények nélküli.

Emellett újabb ismerősök tübinger hét levél adták közre még a Délvidéken megjelent könyveit. A bevezetőben említett két utolsó kötete mellett három olyan saját művét is szeretném kiemelni, amelyeknek ő maga is jelentőséget tulajdonított.

Határsértés címmel a felvidéki áttelepült Tóth László költő által fémjelzett Ister vállalkozott az — közötti válogatott és új írásainak a megjelentetésére.

Szintetizáló, összegzőnek szánt nagy műve, a már a betegség árnyé- kában született és kanadai magyar közreműködéssel kiadott Meghason­ lá­sunk története, alcíme szerint is délvidéki könyv.

  • Это просто бессмысленный набор букв… Слова застряли у него в горле, глаза расширились.
  • У тебя скверный вкус на ювелирные побрякушки.
  •  Я все сотру перед уходом, - пообещала .
  • Társkereső nrw
  •  - Сердце его колотилось.
  • Вокруг послышалось шушуканье, старик замолчал и снова стал смотреть прямо перед .
  • Erős nő keresi az erős ember
  • Чаша была уже совсем близко, когда Халохот заметил человека в пиджаке и брюках разного цвета.

A jellemző értékeket ra- gadja meg, mutatja be meggyőzően, leleplezvén egyúttal az álértéke- ket. Mellébeszélés helyett a sorskérdésekre összpontosít, szemlélete, K 16 L esztétikája erkölcsi megalapozású. A kortársairól nyújtott jellemzések, portrék egyben fölmutatják a gondokat elleplező, támogatott és istení- tett avantgard ellenében a hiteles, népükkel azonosuló délvidéki alkotók élcsapatát, mögöttük a közösség drámai gondjait. Mert az anyaországi magyarság is ellenséges országok és szándékok közt, a külső veszélyeknek nagyfokú önrombolással elébe menve tengődik.

Szabó László, Páskándi Géza és Németh László rokonlelkeként, az ő képességeit, a benne rejlő lehetőségeket sem hasznosította eléggé az anyaország.

Szakolczay Lajos ugyanitt a kegyetlen igazságszeretetét, a dolgok néven nevezését, az egyetemes magyarságban való gondol- kodását emelte ki.

A szabadkai Aracs folyóirat, amely kezdettől fogva nemcsak a munkatársának, hanem az egyik fő szellemi támogatójá- nak, szervezőjének mondhatta, márciusi, tematikus összeállításában búcsúzott tőle. Itt Gubás Ágota a magyarság gyémántkeménységű őr- lelkének nevezi. Az Arany János-díjat is elég későn, ismerősök tübinger hét levél vehette át, pedig sokkal előbb kiérdemelte.

Szentmihályi Szabó Péter úgy véli, az elmúlt két évti- zedben lassan helyreállítódó, kikristályosodó, valódi, keresztény és ma- gyar irodalmi értékrendben Hornyik Miklósnak mindig helye lesz. Legyen néked könnyű odafönn, a literatúránk és közírá- sunk legnagyobbjainak a társaságában! Szó és tett összhangja Venczel József életművében1 Székely-magyar népünk számos hőst adott a haza keleti határának a fegy- veres védelméhez, az emberi és közösségi jogaik kivívása és megőrzése, az erdő- a föld- és szőlőművelés, a különböző iparágak megújítása terén ugyanúgy, mint a hit, a tudomány, a művészetek, az oskolák művelésében.

Ilyen kimagasló személyisége, fáklyája, bátran mondhatjuk: hőse a szé- kelységnek, egyben az egyetemes magyarságnak az, akinek a centenáriu- mát ezekben a napokban, hetekben ünnepeljük: Venczel József. Amikor Az évtized végétől azután újabb köte- teket2, valamint számos tanulmányt, cikket sikerült jómagamnak a ma- gyar tudomány eme óriásának az életművéből, munkásságáról megjelen- tetnem, az ismertté tételét, nagyságának az újraértékelését igyekeztünk ez által megcélozni.

A helyretétel újabb grádicsaként a 80 éves évfordulót itthon és otthon azután méltóképpen megünnepeltük. A tanácskozás során szó fog esni azokról a legkülönbözőbb szakterü- letekről, munkaágakról, amelyeken a tudós és közéleti ember ott hagyta a keze nyomát.

Az én mondandóm így inkább egy átfogó, az egész œuvre lényegi csomópontjait megragadni kívánó figyelemfelkeltés, összegzés szeretne lenni. Annak ellenére, hogy a két világháború közötti erdélyi magyar szocioló­ gia, társadalom- és művelődéspolitika talán legkiemelkedőbb egyéniségeként tarthatjuk számon, hogy jó néhány — sajnos többnyire posztumusz — kö- tetében az életmű legjavát immár kézbe vehetjük, mindmáig kellőképp 1 Előadás a Venczel József születésének Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, A falumunka útján.

Misztériumjá- ték.

kedvezmény frankfurter rundschau

Heves Város Önkormányzata, Heves, Mindhármat szerkesztette, válogatta ismerősök tübinger hét levél ismerősök tübinger hét levél alá rendezte, bevezető vagy záró tanulmánnyal ellátta: Székely András Bertalan.

A nemrég lezajlott társadalomtudományi diákvetélkedő s a mai-holnapi nap, itt és most, valamint a jövő heti konferencia Kolozsvárott, a hálás utókor méltó tisztelgése Venczel József, a népét szolgáló tudós életműve előtt — köszönet illeti ezért mindazokat, akik szerepet vállaltak az előkészítésben és lebonyolításban.

Nagy Géza pedig — aki- vel a háború után együtt bővítették ki a magyar tannyelvű oktatás háló- zatát az óvodától az egyetemig — a as, es évek erdélyi magyar tár- sadalomkutatása elméletileg, gyakorlatilag legképzettebb szaktudósának nevezte. Először dióhéjban az életút legfőbb állomásairól. Az ben megindult első és Makkai László Magyarországra távozá- sa után a következő évben átalakított Hitel, egyben a belőle kisarjadt mozgalom fő ideológusának és tényleges vezetőjének Venczel Józsefet te- kinthetjük.

A csaknem egy évtizedig fennállt Hitel az erdélyi magyarság gazdaságpolitikai, társadalomszerkezeti és művelődési viszonyainak a feltárása terén meghatározó jelentőségű volt. A valóságfeltárás mellett­­ a fiatal értelmiség népnevelésre való felkészítését kívánták szolgálni. Ellentétben a marxista kisebbségtörténet-írás állításaival, a mozgalom kulcsszerepet játszott az Az eszmecsere záródokumentu- mát többek között Tamási Áron és Venczel József öntötte végső formába. Falukutatási, falupolitikai és értelmiségnevelési-faluszolgálati prog- ramjáról a továbbiakban részletesebben szólok.

Az egész tevékenységében az önismereti, hungarológiai indíttatású kutatás szociális, művelődési és értelmiségnevelő programmal párosult. A tudomány tehát nála sohasem öncél volt, hanem a cselekvést megalapozó eszköz, amely mellé a nagyon tiszteletre méltó morális alapállás, hivatásetika, küldetéstudat adta a többletet. A még el nem dőlt sorsú Erdély központi magyar felsőoktatási intézményének az alapítá- sakor, kiépítésekor is ott találjuk: a Bolyai Tudományegyetem jogi és köz- gazdasági karán —47 között a statisztikai tanszék élén tevékenykedett.

A szülőföldje ismételt elszakításának a ingyenes társkereső izland érdekében az ál- dott emlékű Márton Áron római katolikus püspök vezetésével az Először a katedrájától fosztották meg: tól az Erdélyi Múzeum Egyesület történeti levéltárát rendezte már, főlevéltárosi minőségben.

Tizenegy évet töltött embertelen körülmények között különböző börtönökben, ahonnan bizony megromlott egészségi állapotban szabadult. Ezután még további nyolc esztendeig csupán mél- tatlan kottamásolói és kerámiafestői munkát végezhetett.

ismerd meg róma

Az élete utolsó időszakában lehetett módja csak visszakerülni a tudomány közelébe: az akkor már Babeş—Bolyai névre átkeresztelt egyetem szociológiai tanszé- kén alkalmazta Ion Aluaş professzor, mint egy konkrét falukutatási anyag rendszerezőjét, további terepmunkák megszervezőjét. Halála előtt még megadatott neki, hogy a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szer- kesztési módszerét kidolgozhassa, majd összeállítsa az abba bekerülő címszavak jegyzékét.

Mivel a konferencián a Hitel kérdését dr. Szász István Tas orvos, író barátom is elemzi, most csak vegetáriánus társkereső québec rá, hogy Venczel az akkori huszon­ évesek nemzedékét nem kizárólag generációs, hanem eszmei, lelki társulásként határozta meg, amelyhez mindenki csatlakozhatott K 20 L korkülönbség nélkül, aki a közös munkából: a szellemi programalkotás- ból és a gyakorlati kivitelezésből ki kívánta venni a részét.

Konzervatív reformirányzatuk keresztény és nemzeti alapokon nyugodott, ám nyitott volt a nemzetmegtartás és -építés ismerősök tübinger hét levél vállaló, más világnézetű és vallású, jó szándékú szerzők és szakemberek irányában is.

Venczelék szociális reformkatolicizmusa akár a baloldal számára is kapcsolódási pontot jelenthetett, az ökumenikus alapállás pedig már az alapítók vallá- si hovatartozásából is fakadt, s mindvégig jellemezte is a Hitel pluraliz- musát. Venczel társadalomszemléletében egy kétpólusú modell szerepelt, amelyben a dolgozó nép és az értelmiség alkotta az életképes társadalmi rétegeket.

Az előbbihez tartoztak a földmívesek, az iparosok, a kiskeres- kedők és a munkások. Az intelligencia — mobilitás útján folyamatos után- pótlást nyerve a dolgozók soraiból — állandóan változik, így hivatott a népvezetésre. Ideáltípusában a népétől sohasem eltávolodó, hanem azért tenni képes és akaró értelmiség a műveltségét népi alapokra helyezve, képes a dolgozók és a maga tudásszintjének folyamatos fejlesztésére, vég- ső soron a kisebbségi érdekek megfogalmazására, azok képviseletére és a népszolgálatra.

A közös kultúrára épülő, homogén népközösség ebben a modellben konszenzusra épül, amelyben központi gondolat a társadalmi hivatás önkéntes vállalása. Ígértem, hogy a falumunka venczeli értelmezését — amelynek az úttö- rője volt Erdélyben —, kissé kibontom. Természetes tehát, hogy az erdélyi magyarság népi feladatkörében a legel­ ső helyet foglalja el. Fenntartó erejét tekintve szerepe jól áttekinthető.

A venczeli életmű egé- szén végigvonuló ismerősök tübinger hét levél — a társadalomtudomány, a társadalompolitika és az etika hármas egysége — nyíltan vállalt rokonságot mutat Dimitrie Gusti szociológiaprofesszor felfogásával. A bukaresti szociológiai iskola rendszerének a tengelyében az ún. Amíg Gustit a román nemzettudomány, addig Venczelt az erdélyi magyarságtudomány megalkotójának tekinthetjük.

A jelzett faluszemlélet jegyében, től kezdődően ő vezette a legna- gyobb szabású, monografikus igényű táj- és népkutatást Erdélyben, de a korabeli Magyarországon is. A bálványosváraljai vizsgálat komplex mód- szere máig korszerű, interdiszciplináris módszereken nyugodott: a statisz- tika, a szociológia, a néprajz, más társadalom- és természettudományok vegyes metódusával kívánták feltárni a valóság minél teljesebb egészét.

A következő években folytatták a terepmunkát, folyamatos konzultáció ré- vén körvonalazódott a falumonográfia, de a front közeledtével teljesen be- fejezni nem tudták, csak részanyagok kerültek közlésre a Hitelben.

Életében közzétett egyetlen kötete3, de a megelőző résztanulmányai is a magyarság számára végtelenül diszkriminatív romániai földreformot elemzik. Az EMGE keretében harmincfős kutatócsoport dolgozott a keze alá, így valóban széleskörű adatokkal tudta bizonyítani az impériumvál- tás utáni birtokszerkezet-átrendezés lefelé nivelláló és nemzetiségelle- nes voltát.

A politikai és nemzeti elfogultság, és nem a gazdasági-társa- dalmi szükségszerűség, ami vezérelte az akkori döntéshozókat, amely sem a középbirtokosságot, sem az egyházi, községi, közbirtokossági, is- kolai és alapítványi birtokot nem kímélte, ha az magyar volt.

E javak leg- alább részleges visszaszerzésének a szándéka a rendszerváltozás utáni több mint két évtized kisebbségi magyar programjaiban rendre fölbuk- kan, részeredmények születtek is.

A Székelyföld több évszázada nem volt ismerd meg a kiel minden ott lakót eltarta- ni, az ott született agrárnépfelesleg kérdését a szülőföldje iránt elkötele- zett Venczel József szintén több írásában vizsgálta. Nem csupán felmért, hanem javaslatokat is kidolgozott a föld eltartó erejének, népe vertikális és horizontális életterének a növelésére.

Felfogásában a művelődéspolitika egyenértékű a gazdaságpolitikával, elsődleges célja pedig a nemzetvédelem. Venczel József látókörébe tartozott úgy a tömbmagyarság, mint a szórványok és a nyelvszigetek védelme.

Pecsuk Ottó. Pál és a rómaiak. A Római levél kortörténeti olvasata. Doktori disszertáció

Az evolúció, a lassú, de tudatos építkezés híve volt, követve a hitelesek Széchenyit, Szekfűt, Németh Lászlót példaképnek tekintő reformszemlé- letét. A megőrizve haladás, a cselekvés és a hagyománytisztelet egyidejű 3 Az erdélyi román földbirtokreform. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, Transzilvanizmusában mindez jól megfér az együtt élő népek és hit- vallások tiszteletével. A toleranciát nemcsak az írásai tükrözik. Észak- Erdély visszatérése a nők tudják külföldön memorandumot készített több magyar értelmi- ségi — közöttük Venczel is —, amelyet szeptemberében átnyújtottak Teleki Pál miniszterelnöknek.

A dokumentumban egyfelől bizonyos ma- gyar autonómiát javasoltak az ismerősök tübinger hét levél belül az erdélyi magyarság- nak, másfelől különböző román nemzetiségi intézmények felállítását szorgalmazták. Ezen túlmenően kívánatosnak tartották, hogy minden középiskolában vezessék be a román nyelv és népismeret tanítását, s hogy a vegyes lakosságú vidékekre csak jó román nyelvismerettel rendel- kező tisztviselőket nevezzenek ki.

Megítélésem szerint a venczeli életmű zöme máig korszerű, hiszen szak­tudományos alapokra épül, elmélet és gyakorlat egységét valósította meg, s ott találjuk benne azt a morális többletet, ami, ha hiányzik egy társadalomkutatóból, akkor öncélúvá válhatnak a vizsgálatai.

Eredményes társadalompolitika ma sem létezhet alapos kutatás és elemzés nélkül — amelyik kormányzat a népesség megtartását, starnberg ismerősök népegészségügyet, a szo- ciálpolitikát, az oktatás-nevelést és a kultúrát nem stratégiai ágazatként kezeli, a maga jövőjét ássa alá.

A média jelentőségét, annak önálló hatal- mi ágazattá válását évtizedekkel előtte már felismerte, ahogy hasonló- képp átlátta, ezért jogosan bírálta is a korabeli liberalizmus torzulásait. A magyar vidék ismerete pedig napjainkban sajnos még inkább hiányos a városon felnövekvő nemzedékek tudáskészletében, mint Venczel József korában. Születésének nyolcvanadik évfordulóján jelentős események, megemlé- kezések, konferenciák, emlékműavatások történtek a határ mindkét ol- dalán.

Intézmények, közterületek vették fel a nevét, sőt a csíksomlyói passió Venczel által újraálmodott változatát, egri meg gyöngyösi K 23 L művészek jóvoltából, színpadra is állították.

hirdetés szövegében társkereső

Érdekeshozzászólások