Egyetlen párt fellbach

egyetlen párt fellbach

Új Dunántúli Napló, Az üzbég köztársaság vezetése jelezte, hogy hajlandó aláírni az új szövetségi szerződést, ha az ténylegesen független köztársaságok laza konföderációját helyezi kilá­tásba.

A szovjet-kínai határ mentén fekvő közép-ázsiai Kirgizisztán volt Kirgizia parlamentje is függetlennek nyil­vánította a köztársaságot - jelentette az AP és a Reuter a szovjet Interfax hírügynökséget idézve.

III. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Az üzbég parlament taskenti rendkívüli ülésén elfogadott törvény azt is kimondja, hogy a köztársaság területén lévő szovjet tulajdonú vállalkozások üzbég fennhatóság alá kerülnek. A dokumentum szerint Üzbegisztán független kül­ügyi, politikai és gazdasági kapcsolatokat szervezhet, és hatáskörébe tartoznak egyetlen párt fellbach államstruktúra kérdései is.

A kirgiz parlament a függetlenség megszavazásán kívül október re elnökválasztást irt ki.

helyszínen címkézett találkozó

A jelenlegi elnök, Ászkor Akajev ülés nő houdeng bejelentette, hogy indulni kíván a posztért. Pécsi napok Ma délelőtt 9 órakor zenés ébresztővel és a Városház előt­ti térzenével kezdetét veszi a Pécsi Napok szeptember 8-ig tartó ünnepi rendezvénysoroza­ta.

A Mecseki Szénbányák Fú­vószenekarát Gyurkó István karnagy vezényli, majd 10 óra­kor Pécs Megyei Jogú Város képviselő-testületének ünnepi ülésére és a Pro Civitate elis­merések adományozására kerül sor a városháza dísztermében, Ez alkalommal neves vendége­ket fogad a város, a modern német képzőművészet egyik je­les alkotója, a testvérváros Fellbachból érkezett Georg Kari Pfahler műveiből nyílik kiállítás a Pécsi Galériában.

A Janus Pannonius Múzeum ren­dezésében idelátogató művész tárlatát Néray Katalin művé­szettörténész, a Műcsarnok igazgatója nyitja meg déli 12 órakor a Széchenyi téri kiállí­tóteremben, az eseményen Friedrich Wilhelm Kiel, Fell­bach polgármestere és dr.

Krippl Zoltán, Pécs polgármes­tere mond köszöntőt.

Virágok Fellbach, Németország

Délután 16 óra 30 perctől a Mecseki Ércbánya Vállalat Koncert Fúvószenekara ad tér­zenét a Széchenyi téren, majd 18 órakor püspöki hálaadó szentmise lesz a Pécsi Bazili­kában a város ünnepe alkal­mából. Az elő­adás ingyenjegyes.

  • A tágabban értelmezett nyilvánossághoz, közélethez köthető jelentések szereplőinek nevét közöltük, minden egyéb esetben a neveket monogrammal helyettesítettük.
  • Csaba Kiss (ckiss) - Profile | Pinterest
  • Market online társkereső
  • Bács vgyében, a Tisza jobb partján, Zentától délre 3 órányira.
  • Betekintő /3 - EPA

A Nevelési Központban Heavy Metal együttesek találkozója kezdő­dik 19 órától. Az érdeklődök a Helyőrségi Klubban a tizedik nemzetközi díszmadár-kiállí­tást is megtekinthetik.

Horvát földrengés: vajon itthon mennyire vagyunk biztonságban?

Holnap 9 óra tól történeti konfe­rencia színhelye tesz a város­ház díszterme, 17 órakor oz Ifjúsági Házban nyílik város­történeti fotókiállítás, este 18 órától a Szélkiáltó együttes ad koncertet a Hild-udvarban.

Új iskolák Tegnap délelőtt Ambach László polgármester, Imri Sán­dor iskolaigazgató, valamint a szülők részvételével új iskolát avattak Drávaszabolcson, ma.

  • A rengés epicentruma — a kipattanás térbeli helye feletti felszíni pont, amelyet a legnagyobb hatás ér és emiatt itt keletkeztek a legnagyobb károk — Zágrábtól kilométerre délkeletre, Petrinja kisváros közvetlen közelében volt.
  • CNC-megmunkálás - Gyártók, Kereskedők és Beszállítók
  • Meet igék tanulás video
  • A székesegyház altemploma A Mecsek barlangjaiban már ezer évvel ezelőtt is éltek emberek, a Makár-hegy körülbelül hatezer éves neolitikus településnek adott otthont, a Jakab-hegyen pedig kelta sáncrendszer állt.
  • Dunántúli Napló, szeptember ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A nemzetközi összefogás szép példája a ma 14 órakor fel­avatásra kerülő marócsai is­kola is. Naponta 16 és 19 óra között közvetítik a zenés összeállítást az egri kábelrendszeren a 71 mega­hertzes frekvencián.

Dunántúli Napló, 1989. szeptember (46. évfolyam, 241-270. szám)

A három­órás műsorban hosszabb in­formációs blokk, telefonos já­ték, s több szolgáltató riport is helyet kap. A magyar ál­lamfő felszólalt a Világművé­szeti Fórumon, s találkozott Gi­anni de Michelis olasz külügy­miniszterrel. Göncz Árpád a többi között szólt arról, Hogy Magyarország támogatja a jugoszláv helyzet rendezésére tett nemzetközi erőfeszítéseket, így az Európai Közösség kezdeményezését.

Szólt arról, hogy Magyarország elvi és gyakorlati okok miatt is érdekelt a déli határainál ki­alakult válsággóc mielőbbi megszűnésében.

Általános információ a következőhöz CNC-megmunkálás

Különösen fon­tosnak tartja, hogy az ott élő mogyar kisebbség helyzetét mi­előbb megnyugtató módon ren­dezni tudják. Magyarország számára gondot okoz az egyre nagyobb számú, Jugoszláviából érkező menekült befogadása, ellátása. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy o rendezési megoldásból nem lehet kizárni a Szerb Köztár­saságot, mert nélküle a meg­oldás csak átmeneti lehet. A Máltai Szeretetszolgálat újabb csoportja Dél-dunántúli katasztrófa­központ Pécsett Ingyenes orvosi szolgáltatás rászorulóknak Szeptember ón megkezdi működését a Máltai Szeretet­szolgálat pécsi csoportja által szervezett karitatív orvosi szol­gáltatás.

Az előzmények: dr. Szeri Irén tüdőgyógyász és dr.

kedvenc társkereső hallmarkhalloween film

Nagy Ibolya docens, már több mint egy éve kezdtek foglalkozni egy koritatív egész­ségügyi szolgálat létrehozásá­val. Nem kis időbe tellett, amíg minden hivatali fóru­mot végigjárva valamennyi engedélyt megszerezték.

Bár az egyháztól jelentős segít­séget kaptak, o továbblépés­hez anyagi támogatás is kel­lett. Ekkor fordultak a Máltai Szeretetszolgálathoz. A segít­ségkérő levélre személyesen jött Pécsre Csilla von Boesela- ger - aki o magyarországi szolgálat megszervezője és el­indítója, és közreműködésé­vel megalakult a Máltai Szol­gálat pécsi csoportja.

Navigációs menü

A lo­vagrend szabályzata szerint a szeretetszolgálat helyi csoport­jának egy egyházi és egy or­vos vezetője kell hogy legyen. A pécsi csoport egyházi veze­tője Biró László, a Székesegy­ház plébániájának vezetője, az orvosi pedig dr. Nagy Ibo­lya. A karitatív egészségügyi szolgálat megkeresésére több mint harminc orvos jelentke­zett.

Krippl Zoltán, Pécs város polgármes­tere többek között a követke­zőket mondta :- A bányászok a városnak ugyanolyan fontosak, mint bár­mely más polgára.

song megismerni óvoda

Az önkor­mányzat is harcolni fog azért, hogy az emberek a bányáknál megtarthassák munkahelyei­ket, vagy ha ez nem oldható meg, akkor új munkalehetősé­get kapjanak. Bejelentette: ezeknél a vállalatoknál sem maradt el a hűségpénz kifizetése, mert a kormány hitelt adott erre a célra a gondokkal küsrködök- nek, amire őzért nyílt lehető­ség, mert a Parlament előre­látóan egyetlen párt fellbach olyan vész- tartalék képzéséhez, amit a kormány indokolt esetben és szigorú ellenőrzés mellett ilyen célra is felhasználhat.

Tartalomjegyzék

Szabad György ' beszédében mérleget vont az Országgyű­lés csaknem másfél éves mun­kájáról. A legfontosabbak kö­zött említette o törvényhozás új rendszerének kialakítását, a szovjet típusú közigazgatási intézmények felszámolását és a demokratikus önkormányza­tok létrehozását.

Dunántúli Napló, Pécs testvérvárosában az idei triennálén mind a négy német nyelvterület NSZK, NDK, Svájc és Ausztria művészei szerepel­tek, közülük a nyugatné­metek munkáit láthatjuk Pé­csett október 1-jéig. A ki­állítást Thomas Knubben, Fellbach Város kultúrtaná- csosa rendezte, s a tegnapi megnyitó ünnepségen a mű­vészek nevében ő mondott köszöntő szavakat.

A törvények egész sorát kellett megalkot­ni, hogy kiépüljön a jogálla­miság és megszilárduljanak keretei. Magyar—orosz gazdasági tárgyalás A tekintélyes magyar vállal­kozásokat tömörítő New Bank Management konzorcium ve­zetői millió dollár értékű magyar élelmiszer eladásáról kezdtek tárgyalásokat Moszk­vában oroszországi illetékesek­kel.

Magyarország az első or­szág, amely ingyenes élelmi­szersegélyt ajánlott fel Orosz­országnak a múlt heti hata­lomátvételi kisérletet követően.

Magyar Nemzet, A bizakodás alapja az, hogy az Országgyűlés legközelebbi ülésének témája a szigorított őrizet, s irányát pedig az jelzi, hogy maguk az őrizete­sek — már augusztus vége óta — szabad iábon várják a döntést. Több mint valószínű tehát, hogy e jogintézmény megszüntetését fogja javasolni kz igazságügymi­niszter. Valójában a kamaszkorát — ti­zenöt évét — épp hogy elérő bün­tetőjogi szankciót veleszületett rendellenességei viszik sírba. So­kak véleménye szerint már régen túlélte magát, csak egy sajátos jog polttika inkubátora tartotta eleddig-életben.

A 20 tonnányi, konzervekből és más tartós élelmiszerekből álló szállítmány péntek este megérkezett Egyetlen párt fellbach. Orosz illetékesek szerint más orszá­gok is készülnek hasonló jó­tékony akcióra. A magyar küldöttség pén­teken az oroszországi külügy­minisztérium képviselőivel tár­gyalt, szombaton pedig az oroszországi üzleti élet vezető személyiségeivel.

A mogyar üzletemberek és politikusok lá­togatást tettek az Oroszorszá­gi Árutőzsdén is, ahol szintén az üzleti kapcsolatok erősíté­sének lehetőségeiről esett szó.

Érdekeshozzászólások