U30 egyetlen párt berlin, Tartalomjegyzék

keresése özvegy nők franciaországban ismerkedés az érett korú

Tiszántúli Népszava, A tegnapi nap folya­mán több mint nehéz bombázó támadta Németországot, bőcélpont üs­tén volt, amely ma már romokban he­ver A háború legfergetegesebb nap­pali légitámadása u30 egyetlen párt berlin ezt a német ipari várost. Több mint ezer angol eehéz bombavető 4—5 ezer tonna bombamennyiséget zúdított a Krupp­­müvekre és a város rendezőpályaud­­varára.

ingyenes android app flört szög fajok meet

A bombázókat többszáz va­dászgép kisérte, köztük cseh és len­gyei rajok. Ellenállás nem mutatko­zott. A háború kezdete óta több mint 35 ezer tonna bomba zúdult Essenre. Amerikaiak mintegy kétezer géppel támadták Hamburg, Kiel és Bréma gyárait és ipartelepeit- Négy gép oda­veszett.

Ezerkétszáz bombavető ruhr­­vtdéki gyárakat, raktárakat, repülő­tereket és közlekedési csomópontokat támadtak a Rajna jobb partján, a né­met vonalak mögött. Olaszországi u30 egyetlen párt berlin ausztriai célpontokat tá­madtak a Linz-—klagenfurti vonalon.

A Kuhr-vidék több mint ezer négyzet­­kilométer területén ma már nincs egyetlen olyan nagyobb gyár vagy iartelep, amely valamit is jelentene a német háborús igyekezet szempontjá­ból. A brit légierők támadása nyomán Düsseldorf kétharmada romokban he­ver, Dortmund területének fele elpusz­tult.

co znaczy po angielsku know i am looking for egy kínai nő

Hamburg háromnegyede, hektárnyi terület a föld színével egyenlő, Berlin hektárnyi terüle­téből hektár semmisült meg. Tárgy: fizetésrendezés. Azok a debreceni kereskedők, akik be­szerző útban egyénileg részt akarnak venni, a Kereskedő Társulat Piac-u.

A Kerületi Sport Szövetség Elnöksége szerdán délután fél 4 órai kezdettel ülést tart.

A szövetség minden szakosztályá­nak elnökei és kapitányok pontosan je­lenjenek meg. Előadások: t, fél 3 és 4 dreker Vasárnas d.

Vasárnap d. Pénztárnyitás hétköznap 1 órakor, vasárnap tői folytatólag.

Tiszántúli Népszava, március (1. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Szerdán délután 3 órai kezdettel a dalárdák szövetségének elnöksége ülést tart. A Szociáldemokrata Párt debreceni központja: Bethlen utca 3. Telefon t Hivatalos órák: reggel 9-tót d.

A pártnapon a pért tagjainak alkalmuk lesz megvitatni az aktuális politikai és gazdasági kérdéseket.

Korlátlan tengeralattjáró-háború

A keddi pártnapok a párt régi tradíciói közé tartoznak és módot adnak a tömegek­nek a pártéletben való aktiv részvé­telre. Ma délután fél 4 órakor pártnap a Szo­ciáldemokrata Párt központi helyiségé­ben. Kistfmplom mellitt Révai József elvtárs előadása Ma, kedden délután fél 4 órakor Révai József elvtárs, nemzetgyűlési képviselő, a Kommunista Párt vezetőségi tagja az as forradalomról tart előadást a Sza­bad Egyetemen. Révai elvtás kivi ló szakértője a negyvennyolcas forradalom történetének és előadását általános ér­deklődés előzi meg.

A Nsm e»f Bizottság ankétja A Nemzeti Bizottság által a budapesti gyermekek megsegítése ügyében megszer­vezett társkereső gondolkodás ankétot vasárnap tartot­ták a városházán.

Az ankéton szóbakerül­­tek a pesti gyermekek i»utazása körül ta­pasztalt visszásságok, a pallagi gazdasági akadémia internátusának, elhagyott ta­nyáknak a gyermekkitelepttésre vájó fel­­használása. A húsiparosok és az egyes intézményeknél működő be­szerzési csoportok az állatvágásokat ott eszközöltessék, ellenkező esetben a ki­hágást eljárást ellenük megindítják és a vágóhídon, kívül vágott állatot Í3 elko­­bozzk.

Somogyi Néplap, december ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

A levágandó állatok marhalevele a vágóhídon minden esetben a levágás előtt beszolgáltatandó. Felvesz­nek eznkfvül 70 állandó rakodó munkást és 30 sütősegédet. Szerkesztőségi telefon;Kiadóhivatal! Március én {taggyűlés a Kossuth-szobornal A március i nemzeti ünnep műsorá­nak előkészítésére kiküldött bizottság megállapította az ünnepségek programját. Ugyancsak 9 óra­kor a felekezetek templomaiban ünnepi istentiszteletet tartanak.

Szabó József ifjú­munkás szavalata után a dalkar az Inter­­nacionálé eléneklésével tárja be az ün­­neoélyt, Délután az ifjúság külön ünnep­sége és a Csokonai Színház díszelőadása, egészíti ki az ünnepi programot.

Március én lesz kilencrenhét éve, hogy a magyar nép felkelt a német elnyo­matás, a Habsburgok zsornoksága ellen. A magyar nép ma ismét harcban áll a ha­záját meggyalázó német roblóbandíkkal, Debrecen, a magyar függetlenség akkori és mai székvárosa március én újra hitet tesz a magyar szabadság és függetlenség nagy eszméi, 48 magyar hősei emléke mel­lett.

Debrecen dolgozó népe, a házak fel­­lobogózásával és az ünnepségeken való tömeges megjelenésükkel fogják kifejezés­re juttatni a magyar függetlenséghez, a demokrácia eszméihez való törhetetlen ra­gaszkodásukat Langer-vastelep Hatvan-u.

Soós Mihály ügyvéd működését ismét folytatja, iroda; Vörösmarthy-u.

Takarmányrépát veszünk, ugyanott ko­csist alkalmazunk. Drexler cukrász Kossutb-u. Katonai szolgálatra való jelentkezés.

  1. Az új fegyverek alkalmazását külön nem szabályozták, azokra ugyanazok a nemzetközi törvények vonatkoztak, mint a felszíni hadihajókra.
  2. Korlátlan tengeralattjáró-háború – Wikipédia
  3. Somogyi Néplap,
  4. Росио уверенно, по-хозяйски вошла в спальню.

Debrecen város mindazon 36—48 éves katonaviselt legénységi állományú térti­­lakosságát, akik egy felállítandó őrszá­zadban önként katonai szolglatot vállal­nak, lolyó hó ig a Debreceni Jelentkezés mindennap reggel 8 órától délután 17 óráig.

Nyugdíjak folyósítása. Az alispán fel­hívja a Debrecenben lakó összes várme­gyei és községi nyugdíjasokat, hogy no­vember és december havi elmaradt nyug­dijaik felvétele végett március hó én délelőtt feltétlenül jelentkezzenek az al­ispánt hivatalban Debreceni Első Taka­rékpénztár. A Magyar Vöröskereszt az egyetemi klinikákkal való megállapodás alapján át­vette a iiatvan-u.

A Vöröskereszt ezt az intéz­ményt most fejleszteni kívnja és elsősor­ban a fogságból hazatérő, beteg magyar katonák ápolására óha tja felhasználni, A kórház bővítése azonban nehézségekbe ütközik, mert a Vöröskeresztnek nem áll elegendő ágynemű rendelkezésére. Az intézmény igazgatósága ezúton fordul te­hát Debrecen város közönségéhez: segít­sen a kórház gyors felszerelésében.

A Vöröskereszt nem kívánja ingyen a föl­szerelést, minden darabért rendes árat fizet. Az ajándékul vagy eladásra szánt holmit a Hatvan-u.

Érdekeshozzászólások