Hiányzó kisasszony frankfurt

The Project Gutenberg eBook of A Noszty fiu esete Tóth Marival (2. kötet) by Kálmán Mikszáth

Vadász- és Versenylap Most jutott U. Első golyója hipoczkán találta a medvét ; de ez meg sem tántorodva közeledett hozzá; a második go­lyóval 15 lépésről fiiltövön lőtte, és akkor hely­ben maradt. A 4-ik hajtásban 4—5 db őz volt egy csa­patban, melyekre két orosz puskázott, de minde­nik elhibázta.

Ezzel befejeztük Uglyán egy időre a vadásza­tokat, mert a Szabolcs-Vajai agárversenyekre kel­lett haza sietnünk. Urmezön még egy kedélyes eetvét töltöttünk, s mindem vadász társamnak teljes megelégedés volt olvasható arczárói, midőn kedves háziasszonyunk P. Egyrésze a társaságnak később zongora mel­lett mulatott; mig a más résznek duplán szólott a »csöndes«!

Körültekintések a budapesti vadas-piaczon.

hiányzó kisasszony frankfurt franciaország szociális társkereső

Esős, lucskos Őszutó, fegyveradó s oly nagy­fogyasztási adómely minden európai nagyvá­rosban szokásos ily adónál négyszer nagyobb ; és hozzá hiányzó kisasszony frankfurt a már félig m-gszokott pénzszűke, melynek tudatával a legszenvedélyesb gourmand is begombolja a kabátot a gyomra táján : komoly társkereső mauritius vitte a dolgot, hogy azon vásárral, mely a fen­tebbi név alatt itt helyben eddig fennállt, alig lehet már egy-két kapitulumot összetákolui.

Hová lett a dunasori és cálvin-téri szekérvár, melynek oldaláról ezerre menő nyúl, fogoly, vad­kacsa stb.

Csak egy-két vadaskereskedö maradt még m-g, kik melancho­likus pillantásokat vetnek az örökké borús égre, és bomlásnak induló vadkészletiikre. A vadászat és vadnak túlzásig való megadóz­tatása egyrészt, — másrészt meg a fővárosi la­kók szemlátomást lefelé igyekvő vagyoni állapota nagy hatással vannak vadkereskedésünk megsem­misítésére.

Rég ismert dolog, hogy Bécs roppant gyomra igen megdrágítja a bonunkban tenyésztett élelmiszereket. Ama concessiók, melyek a közlekedési intéze­tek által az élelmi hiányzó kisasszony frankfurt szállítóinak adatnak, — ha Bécsbe szállítanak, és az ottani kisebb adó, felcsalja nem csak a minden enni valóval házaló zsidóbandát, hanem végkép elbütelenitetts pia­czunktól a Kunság vaskos kofáit, és Trencsin ezeliden mosolygó és édesen povedáló Jankóit is.

A NOSZTY FIU ESETE TÓTH MARIVAL

Nyulaink, kacsáink, fenyycs madaraink mind ott találhatók a sugár István-toiony árnyában, — és a tisztára söpört budapesti gránit rakpartok igen tiszták és üresek. Igy lesz pár év múlva gabna­kereskedésünkkel is. Nyul, mint minden évben, ugy az idén is, a vadászat megnyiltával az alföld »szabad vadászai« által nagy mennyiségben lövetett.

Uradalmi nyul­vadászatok ellenben eddig csak kevés helyen, és még kevesebb eredménynyd tartattak. Névleg a zselézi uradalom egy vadászatról circa drbot bocsátott áruba, melyek egy helybeli vadkereskedő által a vadászat színhelyéről directe Prágába di­rigáltattak.

Kertész Imre

Bujá­novics altábornagy Er-Mihály falcáról egy vadá­szatról vagy hatalmas tapsi-fülest küldött. A nyulvadászatok nagyja még késik ; a tótmegyeri vadászatok, — a vadászúr diplomatiailag levén elfoglalva, hallomás szerint januárra lettek elha­i lasztva. Károlyi Tibor e napokban tartott hajtóvadászatot, és az eredményből darab érkezett ma a piaczra. Wenckheim ö exeja vadászataiból vagy báromszáz- Kárász Imre ur vadászatából 2oO nyul érkezett ide.

A KÖLTŐI EGZISZTENCIA RETORIKÁJA

Ká­rolyi Gyula és Victát urak, nemkülönben a má­gocsi uradalom e hó végén tartanak nyulvadásza­I tot. A ráczkevi és biai heti vadászatok igen cse­kély eredményű-k ez idén.

Fáczány van elég, de vevője nincsen. Az ura­dalmak a kereskedőktől párjáért 4 frt.

Tuesdays with Morrie 1999. (Leckék az életről) HUN. TELJES

Igy a többi közt van még az ország közepén oly állomás, mely Bécsbe szóló magyar-német fuvar­levelet nem fogad el, neki oda tisztán német kell, és mely a királyi konyhán küldött vadakat 24 órahosszáig per »Eilgut« szállítja Gödöllőre, — levén pedig Gödöllőtől ezen állomás 2 órányi tá volságra. A vadászat megnyilta óta vagy darabot szállított. A zselézi uradalom nagyon elsatnyult és reducált fáczányosa csak másfélszázat adott, — ellenben a pöstyéni uradalm eddig mar nál többet.

Ezen fáczányok nagyobb része, a fővárost kike­rülve elszállíttatott Prágába, Drésdába és Ber­linbe ; — a pestiek foga ilyenformán nem vá­sott bennök, de azt ín a kincstár sem kapott utána fogyasztási adót ; mint sem a főváros, sem a kincs­tár, sem a vadaskereskedö nem örül, de örül a külföld, mert kap olcsó magyar fáczányt.

A KÖLTŐI EGZISZTENCIA RETORIKÁJA - PDF Free Download

Ez is nemzetgazdászat. Az illető vevő nehezte­I tésére aztán a szellemdus föerdésztől azt a választ kapta, hogy nincs ok reelamáczióra, mert a kötött szerződésben arról nincsen szó, hogy zöld vagy roncsolt fái zányokat szállítani nem lehet. Vége következik. Visszapillantás a vajai agárversenyre. Vaja, nov. Hogy az agárversenyek mennyire a véletlen já­tékai, azt mindnyájan tudjuk, kik a sport e ne­mével régebben foglalkoztunk, de ezen véletlen esé­lyeket oly nagy mértékben soha működni nem lát­tam, mint ez a legközelebb lefolyt vajai versenyen történt.

Vadász- és Versenylap évfolyam, | Library | Hungaricana

A verseny részletes leirását egyletünk ügyes tollú jegyzőjére bizván, én csak előbbi megjegyzésem illustratiójára szorítkozom.

Confesse, Kisasszony, Palkó és Kortes mert Préda, mely egyike az ál­talam eddig látott legjobb agaraknak, istállótár­sával összehúzván, s lótapodás következtében ka­pott lábbajából még egészen ki sem épülvén, visszavonatott. Az emiitett négy jó agár köziil kettőt a bal­sors üldözött.

hiányzó kisasszony frankfurt férfi akar tudni nő

Ugyanis Contesse, társával leeresz­tetvén, a felkelt nyulat elébb egyik sem látta meg, s a birák már »hahót 1« kezdtek kiál­tani ; erre C. Mindnyájan meg voltunk győződve, hogy a két agarat össze sem lehet hasonlítani, de hiába!

Még nagyobb pechje volt Kortesnek. Ugyanis félelmes vetélytársával, Kisasszonynyal együtt, czorkára füzetvén, hiányzó kisasszony frankfurt indult meg a keresés, mi­dőn kiugrott a füles, még pedig Kisasszony ol­dalán, s midőn épen izgatottsággal vártuk, hogy mi fog történni, az érés előtt Kortes, egy disznó túrásban egészen felbukott s ezzel kiesett a haj­tásból.

hiányzó kisasszony frankfurt egyetlen nő macskával

Hy körülmények között Kisasszony minden nagyobb küzdelem nélkül jutott a szép tisztetetdijlioz. Különben, hogy Kisasszony jó agár, azt mind­nyájan elismerjük ; Jármy F. Annyit már az eddig tőlök látott futások után is bátran kimondhatok, hogy Contess és Préda sokkal erősebben fordítanak, Kisasszony pedig gyengébben, mi a versenyben nagy előny; mert az ilyen agár, vágás után, nem esik el a nyúl­tól, hanem azt folyvást orrával fúrja.

A versenyt követő napon, társulatunk elnöke, id. Vay István barátommal s fiával kimentünk ugyanazon terrenumra, melyen a verseny tarta­tott ; ők kihozták Badart és Palkót, én pedig Prédát és Kortest. A talajt ritkán boritó hó az éjjel esett fagyóka miatt szironyos lévén, kissé aggódtunk agaraink lábai miatt ; mind a mellett, mivel már kint voltunk, nem fékezhettük meg szenvedélyünket, s elkezdtünk agarászni.

Bibliográfia Önálló kötetek Sorstalanság. Szépirodalmi, p. Századvég, p. Kertész Imre összegyűjtött művei. A nyomkereső.

Először hiányzó kisasszony frankfurt Kortest és Badart, s hoszszas ke­resés után nyulat nem találván, már már türel­metlenkedni kezdettünk, midőn ifj. Vay S.

Érdekeshozzászólások