Egyetlen táncoktatás brunswick

Calaméo - Korosii Program Tordelt Screen

Amerikai Magyar Népszava, Soha magyar szinielőadásnak, magyar filmnek akkora sikere nem volt magyar Amerikában, mint ennek a szinmagyar film­nek.

egyetlen táncoktatás brunswick

A ma­gyar falu, a magyar város élete elevenedik meg a vásznon egy bűbájosán szép és kedves sze­ri Imi történet keretében, az egész film lele cigánymuzsiká­val és a legszebb magyar nép­dalok, nóták sírnak fel a cigány zenekar hegedűjén. Olyan gaz­dag ez a film szépségekben, amilyent egyetlen szinelőadás sem tudott produkálni. A film teljes két órá­ig tart s ez alatt a két óra alatt szüntelenül cigányzene kíséri a cselekményt úgy, hogy az egyes jeleneteknél a közönségnek va­lóban táncra áll a lába.

Olyan kedvesen mulatságos és sok he­lyütt annyira meginditóan őszinte ez á film. De nemcsak ez a ma­gyar filmoperett van műsoron, hanem Koczé Antal, a hírneves cigányprímás zenéje és Lábass szerepel a műsor keretében. A város közepén levő Little Theatreben Broad Street a Central Avenue sarok közelé­ben kerül előadásra a film és csak kétszer. Egyszer szomba­ton és egyszer vasárnap, este 10 óra utáni kezdettel.

Bloqueo temporal

Azért szombaton és vasárnap este, hogy minden dolgozó amerikai magyarnak módja legyen megtekinteni ezt a páratlan filmalkotást. Newark és kör­nyékének magyarsága soha még nem kapott ilyen magyar pro­gramot. A nagy terem zsúfolásig megtelt Newark és környéke magyar kolóniának tagjai­val, akik megjelenésükkel akarták do­kumentálni, hogy a Tíztagú Telekbi­zottság munkáját értékeli, kik mindent elkövetnek, hogy Newarkon egy uj, modern Munkás Otthon hirdesse az itteni magyarság összetartását.

A meg­jelenteket Oszterhuber Géza üdvözölte, utána Jakab József és Pfeiffer Emanuel ügyvéd beszélt, ki egyben a tíztagú. Ez úgy érhető el, ha egy táborba tö­mörülve, vallás és elvkülönbség nél­kül, együttesen szorgalmazzuk az ui Magyar Munkás Otthon felépítését. A nagy tetszéssel fogadott beszédek után kezdetét vette a műkedvelő verseny.

egyetlen táncoktatás brunswick

Rendező: Takács Béla, a ki nemcsak mint rendező, dé mint a da­rab egyik szereplője, magának vindi­kálhatja a siker pálmáját. A többi sze­replők: Kendik Franciska, Mrs. Kreszl, Kiss Jenő és Bárány Ist­ván közismert műkedvelők, kik legjobb tudásukkal kreálták szerepeiket, mely­ért viharos tapsban volt részük. Mind a négyen ki­tünően oldották meg szerepüket, mesz­­sze felül állnak a sablonos műkedvelő­kön, játékuk hivatásos 'színészeknek'is becsületére vált volna.

A közönség lel­kesen megtapsolta a garfleldieket és azon nézetüknek adtak kifejezést, hogy többször lesz még alkalmunk Newar­kon játékukban gyönyörködni és ak­kor bizonyosan elviszik a győzelmet, a melyet most is megérdemeltek.

A Hill­side! A darab lejátszása nem volt könyü feladat, kü­lönösen műkedvelőknek. De a hillside! Charleston, S. Gyors elintézés. M loseph. Telefon: LExlngton Kezdőket és haladókat mérsékelt áron tanít. Adél Janetsky, York Ave. Deportáltak visszahozatala adott esetek­ben.

Tel: REgeut Minden esti nyitva. Ingyen szállítás. Legnagyobb magyar butorszállltők Költözködés helyben és vidékre. Saját tüzmentes Storage. BUtterfieid First Ave. Körmendi Árpád operaénekes minden csütörtökön délután 3 óra 30 perckor a WMCA rádió-állomáson magyar dalokat énekel. Hallgassa meg a Chesterfield Rádió- Proeramot. Minden hétfőn, szerdán, pén­teken—este IO órakor, minden kedden, csütörtökön, egyetlen táncoktatás brunswick 9 órakor Keleti Standard időszámítás szerint.

Co­lumbia Network.

Erdő Andrea Anna. Harrach Gábor. Merényi Hajnalka.

Kun Agnes zongoraművésznő minden kedden délután knr a WMCA rádió­­állomáson és minden szerdán délután 3 óra 30 perckor WNS rádió-állomáson látszik. Kurtagh Imre zongorám! Németh Sándor cigány zenekara játszik. Orchestra I —AVhitefinian Orchestra. Kent 8 dollár. Az újság azonban nem ellctnőrizhef minden hirdetőt és így megtörténhe tik, hogy ezt a rovatot h fi zássá gszéd el­sők Is Igénybe veszik.

egyetlen táncoktatás brunswick

Fíei elmezte­­tiink mindenkit, hogy legyen óvatos a házasságot Ígérőkkel szemben és ne adjon pénzt házasságot ígérő férflak- I nak vagy nőknek. BUtc eredmény. New York 1» é.

egyetlen táncoktatás brunswick

Rflinelander Mrs. Ö09 E. Egyetlen táncoktatás brunswick One flight up Szcmvizsgftlás—Szemüvegek. Redelő órák: Naponta d. Vasárnap től 1-ig.

Chernoff Férfiak és nők Idült és heveny beteg­ségei. Obstetric és női betegségek kenelése. Férfi és női prologue Lexington Ave. Mandel Emil ogarvoi! Órák től 8-ie. Phone Big low — Puprikn. Newark, N. A bíráló bizott­ság, melynek L. Adler, J. Burchardt, Louis Fischer, A. Fischer Garfield es Regensburger István voltak a tagjai, a kitűzött ezüst serleget a HilIsidéi Mun­kás Műkedvelő Körnek ítélte oda, míg a garfieldi és newarki műkedvelő gár­dának elismerését fejezte, ki.

A serleget Egyetlen táncoktatás brunswick József, a Woodmen Counsul Commanderje nyújtotta át alkalmi be­széd kíséretében a díjnyertes műked­velő gárdának, melyet Tóth István ren­dező szép szavakban köszönt meg. A súgó nehéz tisztét Pfeiffer Jenő töltöt­te be, az ügyes maszkirozás Kaunitz Vilmos tehetségét dicséri, kinek jelmez intézetéből kerültek a színdaraboknál használt ruhák.

Fábry édesapja Fábry Andor hadbíró tábornok és a katonai felső bíróság tagja volt. Édesanya Gombos Ilona ceglédi földbirtokos családban születetett es festőművész volt. Fábry Pál a budapesti Pázmány Péter egyetemen államtudományi doktori fokozatot szerzett.

A zenét Aranyossy és Kardos kitűnő rádiózenekara szolgáltat­ta úgy az előadásoknál, mint a tánchoz. Oszterhuber Géza jeles iparművész ál­tal készített művészi kivitelű rádióka­binet kisorsolásaelmaradt és a legkö­zelebbi alkalomkor lesz kisorsolva. A rendezőség derék munkát végzett. Akik ott voltak, egy élvezetes estét szerez­tek maguknak. A mostani depresszió abba a hely­zetbe hozta a kisebb Building Loan egyleteket, hogy több kisebb egylet egyesüljön, hogy további fennállását biztosítsa.

Elcsatoltak Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn Már pénteken elkezdődik és idén négy napig tart a húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn. A Nógrád megyei faluban gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások, koncertek, családi és gyermekprogramok várják a látogatókat — mondta a szervező Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. Mint ismertette, nagypénteken kézműves kirakodóvásárt, tojásfestő foglalkozást szerveznek az ófaluban, a Csalogató Táncházban felidézik a hollókői böjti szokásokat, az esti igeliturgia előtt pedig a torinói lepel történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A négy nap rendezvényei párhuzamosan zajlanak az ófaluban, a várban és a színpadon. Utóbbi helyszínen szombaton Szalonna és bandája ad koncertet, vasárnap a Kerekes Band mellett fellép a Nógrád Táncegyüttes, a Dűvő zenekar, népzenei koncertet ad az Aurevoir.

Az egyesület okiratai, mely a két Building Loan vagyoni mérlegét és az egyesülés szerződését tartalmaz­za, minden tag megtekintheti a Com­missioner of Banking and Insurance, Room industrial Office Building, Broad Street, Newark, N. Ha a tagok. Murray, jr. Meyer C. Eilenstein közismert itteni ügyvédet vá­lasztották meg, aki a legutóbbi városi választásoknál mint a demokrata egyetlen táncoktatás brunswick jelöltje,— hatodik volt és 3 3, sza­vazatot kapott. Ellenstein megvá­lasztása általános lelkesedéssel találko­zott.

Elelnstein a magyaroknak igaz barátja, a newarki Elks Lodge idei elnöke, aki saját erejéből küzdötte fel magát.

Korosii Program Tordelt Screen

Előbb fogorvos volt, majd ügyvéd lett, tevékeny vezetője minden közjótékonysági intézménynek. Szósz­lója a szegényeknek, igazi demokrata. A bevándorolt polgárság Dr. Ellenstein­­ban megértő barátra fog találni, akinek ajtaja nyitva áll mindenki előtt. A ref. A vasárnapi is­kola minden vasárnap d. Fi­scher Imréné beutazta Magyarországot, melybő!

Visszaérkezése alkalmából nagyszámú barátai fogadták a hajónál, többen 3 4 Flemming Avenuen levő otthonában üdvözölték. Ugyancsak az elmúlt hé­ten érkezett több havi európai útjáról Nagy Ferencné Huilin Regina és veje, Matrinecz József, kik szintén több he­tet Budapesten töltöttek. Kubicsek Ferencnél, Kovácll Helent, a Woodmen of the World Grove 4 8 ér­demes pénztárnokát az elmúlt héten megoperálták.

A műtét jól sikerült. Tagtársnői meglátogathatják Less­­lei Stree. Krivmek Antal közismert honfitár­sunk és neje az elmúlt héten Fleisch­mann.

  1. Nyugati Hírlevél szám május - Elektronikus Periodika Archívum
  2. Если бы ему удалось затеряться в центральной части города, у него был бы шанс спастись.
  3. Találkozik egyetlen párizs
  4. Все до единого - панки.
  5. Calaméo - Korosii Program Tordelt Screen
  6. Komoly kapcsolat jelentése
  7. Flörtöl jó

Egy rohanó autó bele­szaladt Krivanek kocsijába. Szerencsére mindhárman csak könnyebb sérülést szenvedtek, ellenben Krivanek Packard gépe összetörött.

Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn

Az egyiket a newarki róm. A kath. Egyleté az alsóváros­ban, a Jackson Streeten. A mulatság rendezői mindent elkövetnek, hogy a rossz gazdasági viszonyok dacára a szü­reti mulatságok látogatottak- legyenek.

Sinut on väliaikaisesti estetty

A new yorki Szt. A Szent István Dalárda céljául tűzte ki egyházi énekek, latin misék betanu­lását, úgyszintén magyar népdalok és más férfi karra irt világi énekek elő­adását is. Jelentkezni lehet minden csü­törtökön este 8 órakor a dalóra alatt. NŐKET, házaspárokat és szobalányo­kat ülés nő givet és restaurantokba, valamint privát helyekre, csekély dl.

Nyitva naponta. Myrtle Ave. Eagle Agency, 6 Ave. Jelentkezni dél­után 3 óra után. Biztos Örök anyagi helyzete, szép vagyonnal rendelkező 53 éves jó megjelenésű, mü­veit, szolid özvegy ember. Stefán Kiss, Mansfield Center, Conn.

Barabás, E. Mészáros, E. Kovácsi, E. Szorgalmas nő. Box 15, 80 Ave. Herbert, R. D 3, New Brunswick, N. Telefon: Rlíinelandervagy írjon címét. Nagy Kalman, E. Róla tudók, tudassanak vagyon miatt. Box 3. Furniture Repairs E, 92 St, Csinosan butorzott 4 vilá.

  • Amerikai Magyar Népszava, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  •  - Почему же так долго?» - Ты явно не в себе, - как ни в чем не бывало сказал Хейл.
  • Daf játék meet

Kisehb-nagyobb szobák, há­zaspárnak, barátoknak, magányosnak. Éjjelre 50c.

Érdekeshozzászólások