Bonn egyetlen keresztrejtvény nyom,

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

Visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy édesapja sokoldalú műveltségű, köztiszteletben álló jogász volt, aki magánvagyonából élt.

Navigációs menü

Egészen a merevségig komoly, rendszerető, szilárd férfiként ismerték. Vele ellentétben édesanyja, a melegszívű asszony, akit természetes vidámságú és derült életfelfogásúként jellemez. Johann Wolfgang első gyermekük volt, hat gyermeke közül csupán ő és egy évvel fiatalabb húga, az ben született Cornelia Friederica Christiana maradt életben. Johann Caspar Goethe, a költő édesapja.

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

Georg Friedrich Schmoll akvarellje, Catharina Elisabeth Goethe, a költő édesanyja Georg Oswald May portréja, Az ifjú Goethének és húgának boldog gyerekkoruk volt a szülői házban. Édesapjuktól és házitanítóktól magánleckéket kaptak, ezen felül tanultak latinul, franciául, ógörögül és angolul is. Goethe későbbi éveiben nagyon fontosnak tartotta az idegen nyelvek ismeretét.

Uj Kelet, 1965. augusztus (47. évfolyam, 5176-5202. szám)

Költői tehetségét, mint ő maga is mondta, édesanyjától örökölte, hiszen gyermekkorában az ő hatása alatt állott. Fiatalkora, tanulmányok[ szerkesztés ] Johann Caspar nem szerette volna, ha gyermekeinek az oktatás hiánya miatt ugyanazokat a hátrányokat kellett volna elszenvedniük, mint neki, így taníttatásukról igen magas szinten gondoskodott. Taníttatta rajzolni, úszni, lovagolni, vívni; mindenre, ami egy előkelő ifjú képzettségéhez akkoriban tartozott.

Igen szeretett rajzolni, nagyon korán kezdett érdeklődni az irodalom — különösen Friedrich Gottlieb Klopstock és Homérosz művei — iránt. Kedvelte a színházat is, és rajongott a bábszínházért. Tanulmányai némileg félbeszakadtak, mikor ben a franciák Frankfurtot megszállták.

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

A Goethe-házhoz egy francia tiszt, Thoranc gróf volt beszállásolva, aki élénken érdeklődött a művészetek iránt, képeket vásárolt, színházba járt, ami az ifjú Goethére is nagy hatással volt. A koraérett gyermek 15 éves korában az életet közelebbről is kezdte megismerni, olyan fiatalemberek társaságába keveredett, akik nem egyszer éjszakai kimaradásra is rávették.

Ez időre esik a költő első szerelme, egyik új barátjának nővére, Margit Gretchen iránt.

Johann Wolfgang von Goethe

Nevét a költő a Faustban örökítette meg. Apja szép jövőt akart biztosítani a fényes tehetségű gyermeknek, ezért jogi tanulmányokra szánta, bár Goethe szívesebben foglalkozott volna a régészettel.

A jog azonban nem vonzotta, sőt az egyetemi tanulmányok általában sem. Jobban kedvelte Christian Fürchtegott Gellert költészetóráit, amelyeknek rendszeres látogatója volt.

A város mind emberként, mind költőként nagy hatással volt rá, szívesen töltötte idejét új, lelkes barátaival, Schlosserrel, későbbi sógorával, és Berisch-sel, egy előkelő ifjú nevelőjével, akik költői tevékenységre buzdították. Addigi irodalmi próbálkozásait mind elégette, korábbi írásai közül csak egyetlen írása maradt meg: Poetische Gedanken über die Höllenfahrt Jesu Christi.

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

Majd újabb lépéseket tett a líra és dráma terén. Schlosser révén megismerkedett a Frankfurtból ideszármazott borkereskedővel, Schönkopffal, akinek Kätchen Katica, Anette nevű leánya szerelemre lobbantotta. Őhozzá írta első rokokó szerelmes verseit, majd ben név nélkül jelentette meg Annette című versgyűjteményét. A leány viszontszerette, de a fiatal Goethe féltékenységével annyit gyötörte kedvesét, hogy a viszony végül fölbomlott.

Ennek emlékeit örökítette meg Die Laune des Verliebten című pásztorjátékában.

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

Az A lipcsei tartózkodás kitágította látókörét s fejlesztette műérzékét. Gotthold Ephraim LessingChristoph Martin Wieland és Johann Joachim Winckelmann lettek kedvelt olvasmányai s Oeserrel, a művésziskola igazgatójával való érintkezése a képzőművészet dolgaiba avatta be. Lipcsei tartózkodásának eredményei azok a dalok is, amelyeket Leipziger Liederbuch név alatt szoktak említeni, s amelyek Breitkopf által megzenésítve -ben jelentek meg Goethe neve nélkül Lipcsében.

Створки с шипением разъехались в стороны. Он вошел. Сьюзан стояла перед ним, промокшая, взъерошенная, в его пиджаке, накинутом на плечи. Она выглядела как первокурсница, попавшая под дождь, а он был похож на студента последнего курса, одолжившего ей свою куртку. Впервые за многие годы коммандер почувствовал себя молодым.

Ezek Goethe első kinyomtatott költeményei. Édesapja nemigen volt megelégedve a jogtudományokban való előmenetelében, és sürgette a tanulmányok folytatását.

Csakhogy Goethe betegeskedése ezt lehetetlenné tette, s így kénytelen volt az egész Ezt anyja befolyása és Klettenberg kisasszonynak, anyai barátnőjének társasága enyhítette. Klettenberg pietisztikus irányú nézetei misztikus irományok és az alkímia tanulmányozására késztették Goethét, ennek nyoma is fellelhető Faustban.

Ugyanitt belépett a Sturm und Drang nevű körbe később művészeti irányzat lettés nemsokára annak legkiválóbb képviselőjévé bonn egyetlen keresztrejtvény nyom. Nagy hatással volt rá Johann Gottfried Herderaki mint Holstein-Eutin herceg útitársa, szemének operálása végett jött ide.

Ő hívta fel Goethe figyelmét HoméroszraShakespeare -re és az éppen akkor megjelent Ossziánra. Megismertette a különböző népek költészetével.

A képzőművészettel való foglalkozást sem hagyta abba, nagy hatással volt rá a székesegyház is. Goethe ekkorra már az irodalomban is sokat fejlődött. Shakespeare-tanulmányainak eredménye volt a Götz terve. Itt keletkeznek első csírái a Faustnak, és lírája is erős lendületet vett. Goethe gyakran lovagolt ki Elzász falvaiba népdalokat gyűjteni, s egy ilyen útja alkalmával ismerte meg a közeli Sessenheim lelkészének lányát, Friederike Briont.

Ez a szerelem ihlette első népdalszerű, lírikus költeményeit: Vadrózsa, Májusi dal. Ebben a viszonyban annyi báj, gyöngédség s költészet volt, ami Goethe egyetlen későbbi viszonyában sem lelhető fel. Strasbourgban letette a vizsgáit, és megszerezte a jogászdoktori diplomát.

Ezzel befejezte tanulmányait, s ben hazatért. Írói pályájának kezdete[ szerkesztés ] Az ifjú költő ben Ekkor kezdte meg azon első vázlatát a Götz von Berlichingennek, amely félszázaddal később nyomtatásban is megjelent.

Uj Kelet, A párt két része által hangoz­­tatott közös frazeológia mögött látszik az az összeütközés, amely a valóságban elválasztja egymástól és a zsidókat és arabokat. Nem örvendetes számunkra, hogy a két részt elválasztó vonal a gyakorlatban a két nemzetiség között húzódik; azonban van benne jelentős tanulság is: hogy nem a kommunizmus az az ideológiai tényező, mely mintegy varázsvesszőként, képes eltüntetni olyan ellentéteket, ame­­lyek mélyen gyökereznek bizonyos népek kapcsolataiban és politikai törekvéseiben.

Apja óhajára májusában a wetzlari birodalmi törvényszéknél joggyakornok lett. Itt is élt irodalmi hajlamainak, írt a Frankfurter gelehrte Anzeigen című lapba, amit Schlosser ez időben alapított, s érintkezett számos íróbarátjával. Újabb szerelem is fűződik a wetzlari tartózkodáshoz. Ez komoly veszedelembe dönthette volna az ifjút, ha az akaraterő nem tartozott volna fő jellemvonásai közé. Charlotte Buff Lotteegy wetzlari hivatalnok leánya volt bonn egyetlen keresztrejtvény nyom szenvedélyes szerelem tárgya.

Társkereső bemutatkozó szöveg kézügyességgel és fantáziával, készített Lottének egy kis színházmodellt. Bonn egyetlen keresztrejtvény nyom anélkül, hogy tudta volna, hogy az árva leány — anyagi szükség okán — már el van jegyezve ráadásul az ifjú Goethe közvetlen hivatali fölöttesével, Johann Christian Kestnerrels a szenvedély és kötelesség oly erős harcát vívta, hogy már-már öngyilkosságra gondolt.

Ehhez járult egy másik esemény, amely lelkében szintén mély nyomot hagyott: barátja, a braunschweigi követségi titkár, Karl Wilhelm Jerusalem öngyilkossága. Halott barátját becsmérlő szavai miatt párbajozott is Kestnerrel, amiért börtön várta. E szerelem emléke a börtönben írt Az ifjú Werther szenvedései című alkotása, illusztrációként abba Lotte képét Charlotte Buff után maga rajzolta.

Valószínűleg a fiatalasszony adatta ki a neki ajándékozott kézirat alapján. Szülővárosában valóságos diadalmenet várta és a mű hatására öngyilkossági láz futott végig Európán a reménytelen fiatal szerelmesek soraiban. Frankfurtba visszatérve ügyvédi gyakorlatot folytatott, mégpedig egész komolyan, és mint néhány jogi értekezése mutatja, alapos jogi ismeretekkel.

bonn egyetlen keresztrejtvény nyom

Emellett az irodalomhoz is hű maradt, néhány apróbb értekezés mellett befejezte a Götz von Berlichingent. A darab nagy hatást tett, s megalapozta költői hírnevét.

Tartalomjegyzék

Számos utánzat, egész sereg lovagjáték és lovagregény keletkezett eme munka hatására. Goethe maga is a német történelemnek több mozzanatát akarta így feldolgozni, de fejlődése utóbb más irányt vett, s ezen irányú terveivel fölhagyott. Darabját a színpad számára többször átdolgozta. Az ifjú Werther szenvedéseinek első kiadása, -ből Ezek hatására készült Az ingyenes társkereső választani Werther szenvedései Die Leiden des jungen Werthers című regénye, amelyben e két tárgyat művészi egésszé olvasztotta össze.

Mindamellett, hogy a mű szinte betegesen szentimentális, tele van költői szépségekkel, s nyelve mindent fölülmúl, amit a német ismerkedés szerint érdekeit eladdig fölmutathatott.

A Werthernek óriási hatása volt az egész korra. Goethe hírneve a legszélesebb körben elterjedt, bonn egyetlen keresztrejtvény nyom számos látogatót vonzott házukba. A kor leghíresebb emberei felkeresték őt, s barátaivá lettek. Klopstock egyik utazásában Karlsruhe felé szintén betért hozzá. Lavater is meglátogatta őt.

Érdekeshozzászólások