Az emberek tudják, friedrichshafen, Nemzetközi támogatók

Pesti Hírlap, augusztus A Zeppelin szombaton este visszaindulhat Friedrichshafenbe. Newyork, aug.

az emberek tudják, friedrichshafen

A Pesti Hírláp tudósitó­­jánalc távirata. Hoover elnök néni hivatalos ki­hallgatáson fogadta a washingtoni Fehér Házban dr. Az elnök melegen megrázta Eckener kezét, majd igy szólt: — Még mindig él a merész vállalkozó szellem, ön hallatlan úttörő szolgálatot tett a repülőforga­lomnak.

Sikerei a német nép nagy technikai és tu­dományos tulajdonságairól tesznek tanúságot. Eckener ezután köszönetét mondott az elismerésért és az Egyesült Államoknak aachen társkereső a támogatásért, amely előmozdította a Graf Zeppelin vállalkzoásának sikerét.

A az emberek tudják után együtt fényképezték le Hoover elnököt és dr. Eckenert a Fehér Ház kertjében. Egész nap megszámlálhatatlan autó vitte a kiváncsiak ezreit a lakehursti repülőtérre. Már meg­kezdték a léghajó ballonjának gázzal való megtöl­tését, ami gyorsan halad előre, úgyhogy a Graf Zeppelin előreláthatóan szombat este visszaindulhat Friedrichshafen felé.

az emberek tudják, friedrichshafen

Javításokat most nem végeznek a léghajón, de valószínű, hogy Friedrichshafenben uj köpenyt fog kapni. Eckener meghívott három amerikai ten­gerésztisztet, hogy repüljenek a Zeppelinen Euró­pába. Az utasok élményei. A Gráf Zeppelin utasai Ki je­lentették, hogy a legszebb vidék, amelyet utazásuk közben láttak, az amerikai szárazföld volt.

Vala­mennyien egyértelműen azt vallják, hogy mindaz, amit Szibériában láttak, össze sem hasonlítható a Los Angeles—Lakehurst közötti utón látottakkal. Az utasok ezután elmondották, milyen saját­ságos hirtelen hömérsékváltozásokon mentek ke­resztül Szibériából Japánba való ütjük közben. Szibéria fölött éjszaka alig fagypont fölötti hőmér­séklet uralkodott, Japánban pedig 32 fokos hőség fogadta az emberek tudják.

Tokióban szintén száraz hőség ural­kodott. Megia, a spanyol király orvosa, naponta többször küldött táviratot Alfonz királynak.

Megia kijelentette, hogy legjobban az a gondolat ragadta meg. Hirtdénburo is részt vesz a léghajó fogadtatásán. Friedrichshafen, aug. A Pesti Hírlap tudósítójának távirata.

A Gráf Zeppelint itt olyan fogadtatásban akarják részesíteni, amely felülmúl mindern eddigit. A Zeppelin fogadtatására rendezett ünnepségeken a kormány tagjain kívül Hindenburg birodalmi elnök is részt vész.

Hajókatasztrófa a kaliforniai partok mentén.

A Társkereső telefonszámmal Hírlap tudósitó­jának távirata. Az összeütközés oly heves vol!. A bajéról lebocsátot­­tak két mentönaszádot, amelyen a legénység és az utasok egy része helyét foglalt.

az emberek tudják, friedrichshafen

A Munani személy­szállító gőzös, amely éppen arra járt, fedélzetére vette őket. A San jüanon levő TOO ember közül 65 eltűnt. A Pesti Hírlap tudósító­jának távirata.

az emberek tudják, friedrichshafen

Az elsüllyedt San Juan az emberek tudják eddig elő nem került utasainak száma a legújabb jelenté­sek szerint hetvennégy.

Ezek között vart a kapitány is, aki a megmenekültek vallomása szerint vizbefullt. Valószínű, hogy az eddig elő nem kerültek is életü­ket vesztették, roest a gőzös öt perc alatt elsüllyedi, úgyhogy az alvó utasok közül csak nagyon friedrichshafen sikerült idejében a fedélzetre jutni.

az emberek tudják, friedrichshafen

A Bobb tankhajónak és két parti űrhajónak, amelyeket rög­tön a helyszínére küldtek, valamint a Munani nevű gőzösnek sikerült azonban hosszas kutatás utau még néhány hajótöröttet kimenteniük. Santander aug. Friedrichshafen C2 tengeralattjáró össze­ütközött az Abascal nevűi gőzössel.

A gőzös egyik fűtője halálát lelte. Részletek még hiányoznak. Sopron, aug. A soproni vándorgyűlés harma- dik napján a gyűlés résztvevői Sopron archeológiái nevezetességeit és gyártelepeit tekintették meg.

Dél­előtt a városi színházban Bollinger Gyula egyetemi tanár elnökletével folytatódott az együttes gyűlés, amelyen resztvettek vitéz Simon Elemér főispán, Gévay-Wolff Lajos alispán és Thurner Mihály, pol­gármester is. Blaskovich László egyetemi tanár a szem­izomgyulladások eseteiről és kormeghatározásairól tartett előadást. Ádárn Lajos egyetemi tanár az ér­zéstelenítés kérdéséről értekezett az újabb szerek nézőpontjából. Iíusz év" óta foglalkozik érzéstelenítés­sel.

Ezalatt A sebészetnek ma az a törekvése, hogy ne csak a műtét alatt nyújtson fájdalommentességet a beteg­nek, hanem az utófájdalmak idején is. Matolay György egyetemi magántanár Bu­dapest. Jäger Gyula III. Horváth Géza, a Nemzeti Muzeum ny.

Liptdk Pál egyetemi magánta­nár Budapest. Nagy Jenő ref. Németh László egyetemi adjunktus Budapest. Szath­­máry László Budapest. Szolnoki Imre Budapest. A társadalomtudományi szakosztálynak Ruffy Pál elnöklésével tartott ülésén előadást tartott: Her­man János egyetemi tanársegéd BudapestHűnek Emii műszaki előadó NyíregyházaKerékgyártó Árpád főgimnázium] igazgató.

A gyógyszerésztudományi szakosztálynak Ma­­tolcsy Miklós elnöklésével tartott ülésén előadást tar­tott Köritsánszky Ottó gyógyszerész Budapestdr.

Mozsonyi Sándor miniszteri osztálytanácsos, dr. Este hét órakor a Városi Színházban az. Pénteken este a főváros nagy részére sötétség borult. Fgész éjszaka dolgoztak a világítási zavar megszüntetésén.

az emberek tudják, friedrichshafen

Pénteken este nyólc óra tájban ismét nagyará­nyú világítási zavar keletkezett a fővárosban. A fő­város tiz kerületének nagy részében szűnt meg a villamós világítás, ami természetesen rendkívül sok Zavart okozott. Miként kitűnt, a székesfővárosi elek­tromos művek Váci-uti áramfejlesztő telepén eltörött az egyik áramfejlesztő gép gyüjtösinje és a követ­kező pillanatban Budapest utcáinak és lakóházainak nagy friedrichshafen kialudtak a villamos lámpák.

Nem nagyon tehetett mást

Mindazokban a lakóházakban és utcákban sö­tétség támadt, amelyekben az úgynevezett váltakozó árantű dinamógép szolgáltatja az áramot. Ilyenfor­mán a legtöbb helyen az a helyzet állt elő. Ahol a vezetékeket egyenáramú világítás táplálja, ott az áramszolgáltatás zavartalan maradt, viszont a váltó­áramú áramszolgáltatás mindentut felmondta a szol­gálatot.

Az Elektromos Művek igazgatósága nyomban intézkedett á hatalmas gép hibájának kijavítása iránt és a mérnökök és munkások egész sora friedrichshafen hozzáfogott a javítómunkához. Az emberek fáradha­tatlanul dolgoztak és munkájuk eredményekép este 9 órakor a város nagyobb részén újra hibátlan volt az áramszolgáltatás. A géphiba teljes kijavításán az Elektromos Művek műszaki személyzete még a késő éjszakái órákban is dolgozott!

A világítási zavar számos, éjjel dolgozó tizem­ben kisebb-nagyobb fennakadást okozott, igy külö­nösen több mozgóképszínházban, kávéházban, éjjeli üzemű nyomdában és bizonyos gyártelepeken.

Az elsőrendűen fontos üzemekben azonban a váltakozó áram szolgáltatásában beállott zavar nem okozott na­gyobb bajt. A vendéglők és kávéházak közönségét vacsorá­zás közben érte a világítási zavar, természetesen nagy futkosás támadt, ameddig valahonnan 'gyertyá­kat tudtak kölcsönözni. Azok az emberek tudják kávéházak és ven­déglők jártak még jól, amelyek kettős áramszolgál­­tatásra rendezkedtek be, mert ezek a világítási zavar kezdetén egyszerűen a másik veséket kapcsoltatták át.

Új életet kezd a röplabda akadémikusa

Kialudtak a lámpák a mentőknél, de itt hamar segítettek az áramzavaron. A Néparénában rendőrök kivezénnlését kérték a hirtelen támadt sötétség miatt.

A Teréz­­köruíi Színpadon előadás előtt aludtak ki a lámpák, de a világítást az előadás megkezdéséig rendbehoz­­ták.

Friedrichshafen, Bodensee - drone DJI PHANTOM 4

Az emberek tudják pályaudvarok nem az Elektromos Művektől kap­ják az áramot. A vízműveknél csupán világítási za­var támadt, a vizszölgál'tatásban nem történt fenn­akadás.

Az Elektromos Müvek vezetőségétől kapott föl­­világositás szerint a váltakozó áramot szolgáltató gép hibáját a műszaki személyzet minden valószínű­ség szerint még az éjszaka folyamán teljesen rendbe­hozza és igy az áramszolgáltatás és egész városban csakhamar újra zavartalan lesz. Cseh képviselő és táncosnő véres szerelmi drámája.

Prága, aug. Weinbergben, Prága külvárosában, nagy feltűnést keltő dráma játszódott le csütörtökön dél­után. Klapka ismert cseh friedrichshafen szocialista kép­viselő és- Wapenig Éva táncosnő között. A dráma részleteit még nem ismerik.

A szom­szédok lövés zajára lettek figyelmesek, amely Klapka képviselő szobájából hallatszott. A sites lányok találkozó beszállították a kórházba, ahol már tül van a veszélyen.

Hogy mi történt a képvi­selő és á táncosnő között, azt egyelőre nem tudják. Úgy látszik, Klapka barátságban volt a táncosnő­vel, akinek házasságot ígért. A képviselő közölte pénteken pártjával, hogy társkereső állatok lemond.

Klapka aki a pártból kizárt Strbrny képviselő utóda, mint képviselő is megtartotta intendánsi állását a cseh nemzeti színháznál.

Tdeuiis nyári utóimmá Telefon: Jl.

Érdekeshozzászólások