Marokkó találkozik nő telefonál.

marokkó találkozik nő telefonál

Petőfi Népe, A két brit kabinetminiszter csütörtö­kön egész napos tárgyalásokat folytatott amerikai partnereivel, Rusk külügyminiszterrel és McNamara hadügyminiszterrel az angolszász katonai erőfeszí­tések összehangolásáról a Szuez­től keletre eső térségben. Ste­wart pénteken hazautazott, Healey pedig továbbrepült Can­berrába.

Londonban azt remélték, hogy a külügyminiszterek és a had­ügyminiszterek találkozóján nyélbe üthetik a Wilson-tervet, amelyet a brit miniszterelnök hat héttel ezelőtt terjesztett Johnson elnök elé.

Női, férfi és gyermek ruházat

A Figon lakásán talált többi okmány el­sősorban kéziratokból áll, ame­lyek a Ben Barka-üggyel kap­csolatban egyes lapokhoz inté­zett levelek első fogalmazvá­nyainak tűnnek. A nyomozók Tüntetés Marokkó algíri nagykövetségén Algírban tanuló marokkói diákok 40—50 főnyi' csoportja, tiltakozásul a Beh Barka-ügy miatt, pénteken délelőtt erő­szakkal behatolt a marokkói királyság nagykövetségéül szol­gáló belvárosi lakosztályba.

A személyzetet kidobták, majd az ajtókat páncélszekrényekkel el­torlaszolták és iratokat égettek el. Eközben telefonon értesítet­ték tettükről és tettük okáról a külföldi sajtóügynökségeket, va­lamint a rendőrséget. A kivezé­nyelt rendőralakulatok sokáig hiába ostromolták az elbariká- dozott lakást.

bremen kislemez ingyen ingyenes online társkereső regisztráció nélkül quebec

A marokkói diá­kok később kisebb csoportokban önként hagyták el nagykövetsé­güket. Az államügyész vé­gül közölte a sajtóval, marokkó találkozik nő telefonál Fi­gon két hamisított személyi igazolvánnyal rendelkezett, út­levelében bejegyzés található egy ben tett marokkói uta­zásról.

Megismerni valakit francais amerikai külügyminiszté­rium csütörtökön ismét határo­zottan cáfolta, hogy a ClA ame­rikai kémügynökség szerepet játszott volna a Ben Barka­ügyben. A cikk hangoztatja, hogy a nyugati hatalmak egyáltalán nem fog­lalnak el konstruktív álláspontot e kérdésben, és szemmel láthatóan nem kívánnak lemondani a NATO nukleáris terveiről, amelyeknek cél­ja, támogatni Bonn atom követeléseit.

A genfi feladatok elemzése kapcsán a Pravda rámutat, hogy vannak lehetőségek a leszerelési értekez­let napirendjén szereplő kérdések holtpontról való elmozdításához. Ezt azonban elsősorban nem nyugati hatalmak állásfoglalása jelenti. Ezt megerősíti, hogy Johnson elnök a genfi ér­tekezlethez eljuttatott üzenetében látszatra tá­mogatja a leszerelés ügyét, de nem nyújt biz­tosítékot arra, hogy az NSZK atomfelfegyvere- zése ne történhessen meg mellékutakon sem.

NOHA LEGUTÓBB 15 amerikai szenátor jut­tatott el Johnson elnökhöz levelet, amelyben kijelentik: szükségesnek tartják a VDK elleni bombatámadások szüneteltetésének meghosszab­bítását, s noha jelentések szerint az irányzatnak jóval több támogatója van tizenötnél, Johnson még nem válaszolt az üzenetre.

Emellett is nagy­szabású propagandát fejtenek ki.

társkereső internet összehasonlítás dél- korea woman meeting

Vietnam ügyéljen. Tehát nem csupán az egész amerikai nemzetet akarja a harcias szenátor a háborúba bevonni, hanem Amerika európai szövetségeseit is. Nagy győzelemnek tartják, hogy a hulli pótvá- lasztásokon a Munkáspárt jelöltje, Kevin McNa­mara szerezte meg a mandátumot a tory jelölt előtt. Ezzel kapicsolatban a liberális Guardian című lap megállapítja: a szavazók nyilván úgy gondolták, hogy ami kor választani kell a mun­káspárti kormányzás és a tory hatalom vissza­térése között Heath-szel szemben Wilsont vá­lasztják, minthogy minden hibája ellenére job­ban törekszik a szükséges változások végrehaj­tására.

Magyarán: két rossz közül a kisebbiket választották. Smith bizik, mert Dél-Afrika küldi az olajat Ian Smith, a dél-rhodesiai marokkó találkozik nő telefonál kormány vezetője csü­törtökön rádióbeszédében kö­szönte meg Dél-Afrikának, hogy kisegíti a nemzetközi gazdasági szankciók okozta bajokból.

A dél-afrikai kormány zavar­talanul folytatja a Dél-Rhode- siának való olajszállítást, bár állami szinten ezt nem Ismeri be. Bao Loc-tól keletre a partizánok gránátokkal lőttek egy repülő­teret, amely a kormánycsapatok kezén van. Saigontól mintegy kilométerrel délnyugatra, An Xuyen tartományban pén­teken kora hajnalban a szabad­ságharcosok Quang Longban felrobbantottak egy gyűléster­met.

Dél királynője

A robbanás után a rendőr­ség átkutatta az épületet és ott hét további időzített bombát ta­lált. A szabadságharcosok leg­merészebb akciójukat Saigontól mindössze nyolc kilométerre hajtották végre, ahol felrobban­tottak egy közúti hidat. A nyomok nem a Hetedik Mennyországba vezetnek. A nyomok nőm a hetedik menny­országba vezetnek. Szerepelt benne titokzatos telefonáló, álbajuszt ra­gasztó rendőrtiszt, s természetesen, csikorogva fékező, fekete gépkocsi is.

Az áldozat: Mehdi Ben Barka, a marokkói ellenzék legendáshírű ve­zére, a havannai trikontinentális ér­tekezlet előkészítő bizottságának ve­zetője. A tettes: Ufkir tábornok marokkói belügyminiszter. A bűn­társak: a marokkói és — a francia kémszolgálat emberei. A bűntény, a gyilkosság színhelye egy Párizs környéki villa, ide szállították az ügynökök Beán Barkát, miután a francia fővárosban fényes nappal — két rendőrtiszt segítségével — elra­bolták. A francia kormánypárti sajtó elein­te az Afrikában rendkívül aktív amerikaiakat, közelebbről a CIA-t gyanúsította.

Valószínű, hogy ennek a húrnak a marokkó találkozik nő telefonál afféle elő­zetes mentőakció volt: így próbál­ták volna elterelni a figyelmet a francia hatóságok felelősségéről. Az érvelés akkor mégis logikusnak lűnt, hiszen Ben Barka elrablása marokkó találkozik nő telefonál tőrdöfés a francia—ma­rokkói kapcsolatok hátába, ami kü­lönben az amerikaiak terveibe igen jól beleillik.

Ma már tudjuk, hogy francia ügynökök támadták hátba a francia kormány afrikai politiká­ját.

keres házvezetőnő jó sarok ismerősök westerwald

Hogyan történhetett ez? Párizs és az afrikai fővárosok rendőri sízcirvei között még a gyarmati idők­ben kialakult az együttműködés. Valószínű, hogy ennek az együtt­működésnek a tehetetlenségi nyo- matéka érvényesült most a francia és marokkói ügynökök első pillan­tásra megmagyarázhatatlan összjá- tékában. Erre vall Ben Barka fivérének múlt heti sajtónyilatkozata is.

Esze­rint a fivér frankfurti lakásán ta­valy áprilisban politikai tárgyalások kezdődtek Ben Barka és Marokkó párizsi nagykövete között. A téma: az uralkodó egykori matematika tanárából ellenzéki vezetővé előlé­pett Ben Barka és a rabati udvar esetleges közeledése. Ezt a közele­dést tette lehetetlenné Ben Barka elrablás« és meggyilkolása, ami pártkülönbség nélkül követeli, hogy a hatóságok vonják le az eset kon­zekvenciáit.

Dél királynője

A kabinet máris beje­lentette, hogy alaposan átszervezi a francia hírszerző és kémelhárító szolgálatot, módosítja a rendőrség és az igazságügyi szervek kapcsola­tát. Leváltották a kémszolgálat Fin- ville fedőnevű őrnagyát, aki min­dent tudott az emberrablásról. Sőt: váratlanul nyugdíjazták a hírszerző szolgálat főnökét, Jacquier táborno­kot. Végül: csaknem három hónap­pal a történtek után a francia kor­mány áldását adta arra, hogy nem­zetközileg körözzék Ufkir belügy­minisztert, és ugyancsak marokkói magas állású cinkosait, akiknek ténykedését a világsajtó már no­vemberben alaposan szellőztette.

A kéit ország viszonya már Ben Barka elrablását követően fagypont alattian hűvös volt, előbb FL Hasz- szán király párizsi, majd a francia földművelésügyi miniszter marok­kói útja maradt el. Most a két or­szág nagykövetei utaztak haza. A francia körözésre válaszul a rabati kormány, s maga az uralkodó tün­tető módon szolidaritást vállalt Úf- kirral.

Hasszán egy ünnepi marokkó találkozik nő telefonál előkelő nemzetközi nyilvá­nossága előtt jelentette ki, hogy feltétlenül megbízik miniszterében. Marokkói részről — nem minden él nélkül — azzal vágnak vissza a vádakra, hogy a Ben Barka-ügy, a párizsi átszervezések tanúsága sze­a fivér ezt határozottan állítja — csak is a kormány és az udvar reakciós köreinek állt érdekében.

Elsősorban Ufkir belügyminiszter­nek, aki két és fél esztendeje, egy állítólagos összeesküvés ürügyén, a külföldön tartózkodó Ben Barka fe­jére is kimondatta — a többi ellen­zéki vezetővel közös — halálos íté­letet. A marokkói szálak vissza gomb o- lyítása tehát nem aKármilyen poli­tikai dzsungelbe vezetné egy párizsi per publikumát.

Bonprix áruház – divatinspiráció mindannyiunk számára

A napi hírekben kavargó nevek közül csak egyet említünk: azét az emberét, aki az új év első hetében váratlan feltű­nésével, majd még váratlanabb el­tűnésével — ismt lökést adott a Ben Barka-pernek. Bár he­tek óta körözték, még a párizsi rendőrprefektúra épülete előtt is sikerült róla fényképet készíteni — csak a rendőrség nem találta.

LEGŐRÜLTEBB VÍZICSÚSZDÁK

Pe­dig fontos ember: Ben Barka beug- gyilkos­ság végrehajtásáig első kézből szár­mazó tanúvallomásokkal szolgált rejtekhelyéről a párizsi sajtónak. És ez az esmber -— még nincs egy hete — rendkívül különös körülmények között öngyilkos lett. Legalább is a helyszínre érkező rendőrök így konstatálták. S még ki sem hűlt Figon, az ügybe belekeveredett rendőrtisztek módosították korábbi — beismerő vallomásukat. Csoda hát, ha a francia lapok azt gyanít­ják, hogy valakinek vagy valakik­nek érdekben állt a fecsegő szem­tanú elnémítása.

Вы временно заблокированы

S ezeket a valakiket szintén nem — a Hetedik Mennyországban kell ; keresni. B—s amerikai bombázók pénteken déljelótt három hul­lámban Intéztek támadást: dél­vietnami terület ellen: Saigon­tól hatvan, illetve nyolcvan ki­lométerre.

Nguyen Huu Tho. A DNFF veze­tője elítéli a felszabadított lao­szi területek amerikai gépek által bombázását, mérgező ve­gyianyagok laoszi területeken történő felhasználását. Szato elvetette a semlegesség! Kijelentette: ebben az évben ki kell jutnunk a depresszióból és át kell építenünk gazdasági éle­tünket. Az Egyesült Állámokhoz fűződő kapcsolatokról szólva Szato elvetetjte azt a gondola­tot, hogy kormánya mondja fel a japán—amerikai biztonsági szerződést és semleges politikát folytasson.

Divatos ruhák minden méretben, kedvező áron.

A tiltakozásra az adott okot, hegy Penna Marinho, a bizott­ság elnöke egy interjúban kije­lentette, Juan Boschnak nem kellene jelöltjetnie magát a jú­niusra tervezett elnökválasztá­sokon.

Ugyancsak meg­szűnt a harci érintkezés a Me­kong folyó deltájában is az amerikaiak és a partizánok kö­zött. Helikoptereken szállított ame­rikai katonaság és dél-vietnami szabadságharcosok között pén­teken reggel kislemez besigheim került sor a dél-vietnami partvidék két különböző pontján.

A har­cokról közelebbi részletek még nem ismeretesek, de az AFP saigoni tudósításában megjegyzi.

Érdekeshozzászólások